Kubernetes

Lesson Learned

Master

Cluster składa się z wielu Node'ów

Clustrem zarządza przynajmniej jeden Master

Node odpala wiele Podów

Pod odpala przynajmniej jeden Container

Deployment odpala wiele Podów robiących to samo

* Nawet na jednym Nodzie

Servisy udostępniają Deploymenty w sieci

Jak można udostępnić Service?

 • Cluster IP
 • Node Port
 • Load Balancer

Jak udostępnić wiele Servisów pod jednym adresem IP?

Ingress udostępnia wiele Servisów pod jednym adresem IP

Service Mesh* pozwala utrzymać porządek w komunikacji między Servisami

 

* nie jest to pojęcie Kubernetesa

Jak to wszystko konfigurować?

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: apple-app
 labels:
  app: apple
spec:
 containers:
  - name: apple-app
   image: hashicorp/http-echo
   args:
    - "-text=apple"
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: apple-deployment
 labels:
  app: apple
spec:
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: apple
 template:
  metadata:
   labels:
    app: apple
  spec:
   containers:
   - name: apple
    image: hashicorp/http-echo
    args:
     - "-text=apple"
    ports:
     - containerPort: 5678

kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
 name: apple-service
spec:
 selector:
  app: apple
 ports:
  - port: 5678 # Default port for image
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
 name: apple-service
spec:
 type: LoadBalancer
 selector:
  app: apple
 ports:
  - port: 80
  - targetPort: 5678

Desired State vs Current State

Czego nauczył mnie Bjootify?

Czy warto iść dalej w PaaS?

Taki Nuget dla Kubernetesa ;)

Operatory ułatwiają życie

dvidev@dvi-bjootify-ci:~$ kubectl get elasticsearch -A
NAMESPACE  NAME     HEALTH  NODES  VERSION  PHASE  AGE
elastic   elkstack-es  green  3    7.5.2   Ready  182d

dvidev@dvi-bjootify-ci:~$ kubectl describe elasticsearch -A
Name:     elkstack-es
Namespace:  elastic
Labels:    <none>
Annotations: common.k8s.elastic.co/controller-version: 1.0.0
       elasticsearch.k8s.elastic.co/cluster-uuid: byuTz4XGSneM-siwuhXVRA
       kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
        {"apiVersion":"elasticsearch.k8s.elastic.co/v1","kind":"Elasticsearch","metadata":{"annotations":{},"name":"elkstack-es","namespace":"elas...
API Version: elasticsearch.k8s.elastic.co/v1
Kind:     Elasticsearch
Metadata:
 Creation Timestamp: 2020-01-23T13:28:34Z
 Generation:     2
 Resource Version:  45364330
 Self Link:      /apis/elasticsearch.k8s.elastic.co/v1/namespaces/elastic/elasticsearches/elkstack-es
 UID:         416afdbb-3de4-11ea-8e59-ba476b1ae597
Spec:
 Http:
  Service:
   Metadata:
    Creation Timestamp: <nil>
   Spec:
  Tls:
   Certificate:
 Node Sets:
  Config:
   node.data:  true
   node.ingest: true
   node.master: true
  Count:     3
  Name:      default
  Pod Template:
   Metadata:
    Creation Timestamp: <nil>
   Spec:
    Containers:
     Env:
      Name:  ES_JAVA_OPTS
      Value: -Xms512m -Xmx512m
     Name:   elasticsearch
     Resources:
      Limits:
       Cpu:   1
       Memory: 1Gi
      Requests:
       Cpu:   500m
       Memory: 768Mi
    Init Containers:
     Command:
      sh
      -c
      sysctl -w vm.max_map_count=262144
     Name: sysctl
     Resources:
     Security Context:
      Privileged: true
  Volume Claim Templates:
   Metadata:
    Creation Timestamp: <nil>
    Name:        elasticsearch-data
   Spec:
    Access Modes:
     ReadWriteOnce
    Resources:
     Requests:
      Storage:     10Gi
    Storage Class Name: default
   Status:
 Update Strategy:
  Change Budget:
 Version: 7.5.2
Status:
 Available Nodes: 3
 Health:      green
 Phase:      Ready
Events:       <none>

Co ze Storagem?

Trzy ważne koncepty:

 • Storage Class
 • Persisent Volume
 • Persisent Volume Claim

Volume może być provisionowany statycznie lub dynamicznie

Dynamiczny storage przydaje się przy tworzeniu Stateful Sets

Gdzie trzymać Secrety?

Najlepiej w Azure Key Vault

 • Key Vault Flex Volume
 • Secrets Store CSI driver provider 

Inne fajne rzeczy:

 • Cron Jobs
 • Azure Managed Identity
 • Cluster Policies

Best Practices

Kubernetes na środowisku Stage

Używać Ansible od początku

Starać pozamykać się wszystko w Private Endpoitns i VNEty

Uwaga na dyski Premium SSD

Rozważyć korzystanie z Multiple Node Pools

Uważać na Azure Monitor for AKS ;)

Nie bać się Kubernetesa

AKS nie jest droższy od maszyn wirtualnych

Czasami coś nie działa... 

Zapraszam na Slacka - pomogę, wytłumaczę, wyjaśnię :)

Kubernetes

By Mateusz Turzyński

Kubernetes

 • 20
Loading comments...

More from Mateusz Turzyński