KE3: Reaktiot ja energia 1/5

KEMIALLINEN REAKTIO

KE3: Reaktiot ja energia

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä
 • ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta
 • kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen
 • epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia
 • aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki
 • kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö
 • reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen
 1. Mikä on kemiallinen reaktio?

 2. Mistä tiedät milloin kyseessä on kemiallinen reaktio ja milloin fysikaalinen muutos?

 3. Anna arkielämän esimerkki kemiallisesta reaktiosta.

Kemiallinen reaktio

Kemiallinen reaktio

 • Reaktio, jossa aineet muuttuvat toisiksi aineiksi
  • Aineen rakenne muuttuu
  • palautumaton muutos
  • ​lähtöaineilla ja reaktiotuotteilla on keskenään erilaiset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet

 

 • Reaktion eteneminen:
  1. lähtöaineatomien sidokset katkeavat
  2. atomit järjestäytyvät uudelleen
  3. atomien välille muodostuu uusia sidoksia
 • Muutoksen suunta on aina kohti tasapainotilannetta tai pysyvämpää rakennetta
 • Voidaan tutkia
  • kemiallisessa reaktiossa tapahtuvia energian muutoksia
  • kemialliseen reaktioon kuluvaa aikaa (KE5)

lähtöaineet             reaktiotuotteet

Tehtävä 1

A. Seuraavassa kuvataan erilaisia ilmiöitä. Onko kyseessä palautuva vai palautumaton muutos?

palautuva palautumaton
sulaminen
jähmettyminen
haihtuminen
liukeneminen
kiteytyminen
ruostuminen

Tehtävä 1

B. Seuraavassa kuvataan erilaisia ilmiöitä reaktioyhtälöin. Onko kyseessä palautuva vai palautumaton muutos?

CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g)
SO_2(l) \rightarrow SO_2(g)
I_2(s) \rightarrow I_2(g)
NaNO_3(s)\rightarrow NaNO_3(aq)
C_6H_5COOH(aq) \rightarrow C_6H_5COOH(s)
2 \ Zn(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ ZnO(s)
palautuva palautumaton
 1. Elinympäristössämme on lukuisia eri aineita, jotka voivat reagoida keskenään. Miksi kaikki meitä ympäröivät aineet eivät kuitenkaan reagoi keskenään koko ajan?

 2. Milloin kemiallinen reaktio voi tapahtua?

Kemiallisen reaktion tapahtuminen

Reaktion tapahtuminen

 • Reaktion tapahtumiseen vaikuttavat useat eri tekijät
  • Kemiallisen reaktion edellytykset:
   1. reaktiokykyiset aineet
   2. oikeat ulkoiset olosuhteet (esim. lämpötila, paine, säteily, pitoisuus)
   3. lähtöaineiden törmäys
    •  törmäys pitää tapahtua oikealla nopeudella ja oikeasta suunnasta
NO_2(g)+CO(g)\rightarrow NO(g)+CO_2(g)

Milloin reaktio tapahtuu?

O

N

C

Väärä suunta

ei reaktiota

NO_2(g)+CO(g)\rightarrow NO(g)+CO_2(g)

Milloin reaktio tapahtuu?

Oikea suunta

reaktio tapahtuu

KE3 1/6: Reaktiot ja energia

By Opetus.tv

KE3 1/6: Reaktiot ja energia

 • 1,125
Loading comments...

More from Opetus.tv