KE7: Kemian kertauskurssi

YO-ohjeita

YO-kokeen luonne

 • arvioidaan kemiallisen tiedon ymmärtämistä ja tiedon soveltamisen taitoja
 • otetaan huomioon kokeellisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot
  • kokeiden suunnittelu

  • työvälineiden ja reagenssien turvallinen käyttö

  • tulosten esittäminen ja tulkitseminen

  • johtopäätösten tekeminen ja soveltaminen

 • pyritään selvittämään, kuinka hyvin opiskelija ymmärtää arkielämään, luontoon ja teknologiaan liittyvää kemiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille

YO-kokeen rakenne

12 kysymystä

max. 8 vastataan

 • kysymykset kurssien KE1-KE5 tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta
 • 2 jokeritehtävää (+)
 • molempiin jokereihin saa vastata
 • 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää (6/9 p)

T1-T10: 6 p

+T11-T12: 9 p

Yhteensä max. 48 p

Tehtävätyypit

Mitä tehtävät mittaavat?

 • peruskäsitteiden hallintaa
 • aineiden rakenteiden, ominaisuuksien ja reaktioiden tuntemista
 • kemian ilmiöiden selittämistä aineen ominaisuuksien ja rakenteiden avulla
 • kemiallisen tiedon soveltamista
 • ilmiöiden mallintamista ja matemaattista käsittelyä

Mitä pitää tehdä?

 • selittää käsitteitä / selventää niitä esimerkeillä
 • tunnistaa, luokitella, piirtää ja nimetä orgaanisia molekyylejä
 • muodostaa ja tasapainottaa reaktioyhtälöitä
 • hyödyntää kokeellisia mittaustuloksia
 • suunnitella kokeellinen tutkimus tai mittaus kemialliselle ilmiölle
 • tunnistaa ja selittää kemiallisia ilmiöitä

Hyvän vastauksen piirteet

selkeä käsiala ja tarkat merkinnät

 • kemiallisten merkkien, yhdisteiden kaavojen, symbolien ja nimien huolellinen merkitseminen
 •  sulkeet, alaindeksit, ionien varaukset
 • sidosviivojen tarkkuus
 • rakennekaavojen selkeä esittäminen

reaktioyhtälöiden kirjoittaminen

 • olomuodot näkyviin

  • jos reaktioyhtälö on annettu valmiiksi, ei olomuotoja tarvitse lisätä, ellei sitä erikseen pyydetä

 • kertoimet pienimpinä kokonaislukuina

  • ei hapetuslukujä näkyviin

 • käytä taulukkokirjaa!

 • orgaanisten yhdisteiden reaktioissa käytetään rakennekaavoja

  • olomuotoja ei tarvitse kirjoittaa näkyviin

Hyvän vastauksen piirteet

laskennalliset tehtävät

 • merkitse alkuun selkeästi tehtävässä annetut suureet, niiden arvot ja yksiköt
 • kirjaa alkuarvoiksi myös tarvittavat taulukkoarvot ja moolimassat (HUOM! yksikkö g/mol)
 • kirjoita näkyviin suureyhtälöt
 • selitä ratkaisun etenemistä sanallisesti
 • mahdollisiin välituloksiin vähintään 2 merkitsevää numeroa enemmän kuin epätarkimmassa lähtöarvossa
 • pH:ssa merkitseviä numeroita pilkun jälkeiset numerot
 • jos käytät symbolista laskinta ratkaisussa, kirjoita näkyviin lauseke, sitten LASKIMESTA tms. ja vasta sen jälkeen tulos yksiköineen
 • pyöristä vastaus ja anna se pyydetyssä yksikössä
 • vastaukset aina desimaalilukuina, ei murtolukuina!

Hyvän vastauksen piirteet

sanalliset vastaukset

 • vältä epätarkkoja ja arkikielisiä ilmaisuja
 • jäsentele ratkaisu johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi
  • keskeisten seikkojen esittäminen on tärkeämpää kuin hajanaisten yksityiskohtien esittäminen
 • erota pääasiat epäolennaisuuksista
 • perustele vastauksesi ja anna esimerkki, vaikka sitä ei erikseen pyydettäisi
 • sanallisiin vastauksiin pitää myös liittää reaktioyhtälöitä, yhdistekaavoja ja piirroksia
 • Jokeritehtävässä korkeimmat pistemäärät edellyttävät kykyä tietojen soveltamiseen myös laajemmissa yhteyksissä. Vastauksen puutteita voi jossain määrin kompensoida muiden näkökulmien syvällisellä käsittelyllä tai muilla lisäansioilla.

Hyvän vastauksen piirteet

kuvaajat

 • piirrä kuvat riittävät suuressa koossa
 • käytä millimetripaperia
 • merkitse kuvaajaan akselien nimet, yksiköt ja asteikko
 • sovita mittauspisteisiin asianmukainen suora tai kaareva viiva
 • merkitse kuvaajaan johtopäätösten kannalta merkittävät kohdat
  • ekvivalenttikohta titrauskäyrässä
  • hetkellista nopeutta tutkittaessa tangentti

Tehtävien arviointi

 • arvostellaan 1⁄3 pisteen tarkkuudella
 • loppusumma pyöristetään kokonaisiksi pisteiksi
 • kemian kannalta epätäsmällisestä kielenkäytöstä, huolimattomasta kaavojen kirjoittamisesta tai pienistä laskuvirheistä vähennetään 0–1 p

Miten kerrata?

 • laskurutiinin hankkiminen: tehtäviä, tehtäviä, tehtäviä!!
 • teorian opiskeleminen niin, että ymmärtää
 • käsittele opiskelemaasi asiaa sinulle soveltuvin keinoin
  • videot
  • lukeminen: alleviivaus, eri lähteet
  • käsitekartat, listat, kaaviot, testit, ...
  • kysymyskortit, kaverin kanssa opiskelu
 • ulkoa opettelu ei yleensä vie kovin pitkälle, mutta tietyt asiat on pakko opetella ulkoa!
  • muistikortit ja tiedon jäsentely voi helpottaa ulkoaoppimista

KE7 YO-ohjeita

By Opetus.tv

KE7 YO-ohjeita

 • 1,469
Loading comments...

More from Opetus.tv