Title Text

Ajatuksia

arvioinnista

Lauri Hellsten

opettaja
lauri.k.hellsten@gmail.com

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa"

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;  Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

-Perusopetus- ja lukiolaki vuodelta 1998

"Lukiokoulutuksessa arvioinnilla on kaksi keskeistä tehtävää:

1) Oppimista tukeva ja ohjaava opintojakson aikainen palaute (formatiivinen arviointi), jolla kuvataan opiskelijan edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin...." 

LOPS 2021

5.1   Arvioinnin tavoitteet ja tehtävät lukiokoulutuksessa

"2) Osaamisen ja opitun arviointi (summatiivinen arviointi) tekee näkyväksi, kuinka hyvin osaamiselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Osaamisen arviointi perustuu todennettuun näyttöön siitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut tavoitteet...."

"Arvosanojen tulee perustua monipuoliseen oppimisen, osaamisen ja opitun näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta."

 

"Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. "

LOPS 2021

5.2   Opintojakson arviointi

Osaamisen arviointi

Määrittää arvosanan, jonka tavoitteita ovat

 • Luotettava
 • Tasapuolinen
 • Yhdenvertainen
 • Vertailtavuus
 • Perustuu yhdessä sovittuihin arviointiperusteisiin
 • Tiedot ja taidot (osaaminen) ja työskentely arvioinnin kohteena

Oppimisen arviointi

Tukea oppimisprosessia ja oppimaan oppimista:

 • Auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa oppimistaan
 • Kehittää kykyä itsearviointiin ja vertaisarviointiin
 • Tukee opiskelutaitojen kehittymistä
 • Oppimisprosessi arvioinnin kohteena

Arviointi opetuksessa

 

Yksi toimiva keino vahvistaa oppilaiden kognitiivisia taitoja on kohdentaa arviointia monipuolisesti oppimisprosessiin ja erityisesti ohjata oppilaita työskentelynsä ja ajattelunsa tiedostamiseen ja arviointiin.

Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen et al.

Mahdollisuus hyödyntää palautetta?

Tutkimuksen mukaan hyvin menestyvät opiskelijat hyödyntävät saamansa palautetta hyvin oppimisensa tueksi.

(Brookhart 2001)  

Palautteen hyödyntämiseen suunniteltu oppituntiaika parantaa palautteen hyödyntämistä ja tukee positiivista suhtautumista palautteeseen kaikilla opiskelijoilla.

(Gamlem & Smith, 2013; Pokorny & Pickford, 2010)

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat

 • hyvinvointiosaaminen
 • vuorovaikutusosaaminen
 • monitieteinen ja luova osaaminen
 • yhteiskunnallinen osaaminen
 • eettisyys ja ympäristöosaaminen
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen.

Huomioitavaa

 • Kaikki osa-alueet tulee ottaa huomioon jossakin oppiaineen opintojaksossa.
 • Laaja-alaista osaamista tulee arvioida myös summatiivisesti

LOPS 2021

6.2 Laaja-alainen osaaminen

Title Text

Yksilöllinen oppiminen ja
ohjattu
itsearviointi

Lauri Hellsten

opettaja
lauri.k.hellsten@gmail.com

Yksilöllinen oppiminen

Mastery learning + ohjattu itsearvointi

Lue lisää: www.maot.fi

Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.

Ohjattu itsearviointi

 • Tee kriteereistä selkeitä ja ymmärrettäviä työvälineitä
 • Suunnittele työvälineitä(mm. taitotasotaulukoita, kriteerilistoja, ohjaavia kysymyslistoja). Ohjeista ja tue näiden käytössä
 • Anna opiskelijoille harjoitusta ja käytänteitä itsearviointiin ja anna heille palautetta heidän itsearviointinsa tasosta. 
 • Opeta itsearviointia keskeisenä tavoitteena, joka tukee heidän itsesäätelyään ja oman oppimisensa kehittämistä (Brown & Harris, 2014)
 • Palautteessasi käytä kieltä, joka tukee opiskelijoiden itsearviointia
 • Käytä itsearviointia enemmän oppimista tukevaan kuin arvosanaa määrittävään tarkoitukseen.

 

Using Feedback to Improve Learning (2018), Maria Araceli Ruiz-Primo and Susan M Bookhart

Ohjattu itsearviointi

Itsearviointilomakkeet, joissa valmiit kentät.

Jatkuva vs. lopussa

Itsearviointilomakkeet, joissa avokentät.

Omien tavoitteiden asettaminen vs. annettujen tavoitteiden ymmärtäminen

Koe ja testi: (Palaute)

Tavoitteet ja osaaminen:

näkeekö opiskelija eron?

Millaista palautetta annan opiskelijalle ja miten se viestii tavoitteista ja osaamisesta?

Näkökulmia itsearviointiin

Itsearviointi auttaa opiskelijoita peilaamaan osaamistaan verrattuna oppimistavoitteisiinsa sekä suunnittelemaan opiskeluaan.

Ross (2006)

Title Text

Omia kurssikäytänteitä

Lauri Hellsten

opettaja
lauri.k.hellsten@gmail.com

Yleisiä periaatteita

 • Kurssin arviointi sovitaan yhdessä opiskeijoiden kanssa
  1. oppitunnilla
 • Kurssilla työskennellään 2-4 henkilön ryhmissä
 • Kurssi on jaettu kokonaisuuksiin, joita työstetään ryhmässä omatahtisesti 1-2 viikkoa.
  • Yksittäisiä tehtäviä ja yksi laajempi ryhmätyö (vertaisarviointi)
   • Itsearviointi / reflektointi kurssin tavoitteista
   • Jatkuva palaute opettajan ja opiskelijan välillä
  • Kokonaisuuden jälkeen digitaalinen välitesti: itsearvioitava tai monivalinta.
  • Kurssin lopussa yleensä jokin seuraavista
   • Kurssikoe 
   • Itsearvioitava kurssikoe -> arviointikeskustelu
   • Portfolio tai ryhmäkoe / parikoe
   • Esitelmä tai kokeellinen työ

G-Suite - Classroom 

G-Suite - Classroom 

G-Docs - Ryhmän muistiinpanot

G-Meet - Etäopetus ja etävertaistyöskentely

Opettaja

Ryhmä 1

Ryhmä 2

...

G-Forms - Välitestit ja kurssipalaute

G-Sheets - Tiimikohtainen itsearviointi

G-Sheets - Oman työskentelyn seuranta

G-Sheets - Tiimikohtainen itsearviointi

Digitaalinen oppikirja

Formatiivinen arviointi

Osaamisen tarkistuslista

Itsearviointi

Opetusvideot

Blue Yeti

Camtasia 2

Flinga ja CmapTools

 • Quizlet

  Kyselyitä ja itsearviointia

  Google Forms ja Sheets

  9 jaksoa, n = 278 

  Koetko saavasi tarpeitasi vastaavaa opetusta ja ohjausta? 

  "Motivaationa oppimiseen on se, että itse oppisi jotain, eikä se että saisi opettajan tyytyväiseksi tämän vetämän tunnin aikana."

  Kiitos!

   

  Ajatuksia arvioinnista ja omia käytäntöjä - siistitty

  By Opetus.tv

  Ajatuksia arvioinnista ja omia käytäntöjä - siistitty

  • 495
  Loading comments...

  More from Opetus.tv