BEDÖMNINGEN

UTVECKLING AV BEDÖMNINGSFÄRDIGHETER OCH BEDÖMNINGSKULTUR

– Verktyg för tänkande och konkreta modeller för gymnasielärare

 

Arviointitaitojen ja arviointikulttuurin kehittäminen

- ajattelun työkaluja ja konkreettisia toimintamalleja lukio-opettajille

Varför är det viktigt att utveckla sina bedömningsfärdigheter?

 

"Bedömningen styr studierna och lärandet mer än någon annan faktor i undervisningen."
 

(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)

Miksi arviointitaitojen kehittäminen on tärkeää?

Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa (Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005).

Eliyahu M. Goldratt on tiivistänyt asian oivasti: “Tell me how you measure me and I will tell you how I behave. If you measure me in an illogical way, do not complain about illogical behavior.”

“Tell me how you measure me and I will tell you how I behave. If you measure me in an illogical way, do not complain about illogical behavior.”

-Eliyahu M. Goldratt

Bedömningen har två centrala uppdrag

"Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och att utveckla deras förutsättningar för självbedömning"

Gymnasielagen (714/2018), 37 § 1 mom.

"Beslut om bedömningen av varje enskilt studieavsnitt görs av den studerandes lärare eller, om lärarna är många, av lärarna gemensamt."

Gymnasielagen (714/2018), 38 § 1 mom.

2.  Bedömningen ska visa hur väl den studerande uppnått målen
(summativ bedömning)

1. Bedömningen ska stödja och handleda lärandet
(formativ bedömning)

(Grunderna för gymnasiets läroplan 2019)

 arvioinnilla on kaksi keskeistä tehtävää

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. "

Gymnasielagen (714/2018), 37 § 1 mom.

Kunkin opintojakson arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä.

Gymnasielagen (714/2018), 38 § 1 mom.

2.  Osaamiselle ja oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkyväksi tekeminen.
(summativ bedömning)

1. Oppimisen tukeminen ja ohjaaminen
(formativ bedömning)

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2019

Kunkin opintojakson arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä.

2.  Bedömningen ska visa hur väl den studerande uppnått målen

– Verktyg för tänkande

II.  Osaamiselle ja oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkyväksi tekeminen. (summatiivinen arviointi)

- ajattelun työkaluja

Målet med den summativa bedömningen (betygsskapande aktivitet):

  • Ger tillförlitlig kriteriebaserad information om de studerandes kompetensnivå vid bedömningstillfället

Summatiivisen arvioinnin (arvosanaan tähtäävän toiminnan) tavoite:

  • antaa luotettavaa kriteeripohjaista tietoa oppilaiden osaamistasosta arviointihetkellä

(Ouakrim-Soivio 2013)

Historia, lösningsandel (%)

Historia, lösningsandel (%)

Historia, avgångsbetyg (5-10)

Historia, lösningsandel (%)

Historia, avgångsbetyg

Genomsnitt av kurser i matematik

Gymnasiet: 7-11 kurser

Bedömningen har två centrala uppdrag

"Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och att utveckla deras förutsättningar för självbedömning"

Gymnasielagen (714/2018), 37 § 1 mom.

"Beslut om bedömningen av varje enskilt studieavsnitt görs av den studerandes lärare eller, om lärarna är många, av lärarna gemensamt."

Gymnasielagen (714/2018), 38 § 1 mom.

2.  Bedömningen ska visa hur väl den studerande uppnått målen
(summativ bedömning)

1. Bedömningen ska stödja och handleda lärandet
(formativ bedömning)

 arvioinnilla on kaksi keskeistä tehtävää

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. "

Gymnasielagen (714/2018), 37 § 1 mom.

Kunkin opintojakson arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä.

Gymnasielagen (714/2018), 38 § 1 mom.

2.  Osaamiselle ja oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkyväksi tekeminen.
(summativ bedömning)

1. Oppimisen tukeminen ja ohjaaminen
(formativ bedömning)

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2019

1. Bedömningen ska stödja och handleda lärandet​

– Verktyg för tänkande och konkreta modeller

I. Oppimisen tukeminen ja ohjaaminen (formatiivinen arviointi)

- ajattelun työkaluja ja konkreettisia työkaluja

RESPONS

DEN PROXIMALA UTVECKLINGSZONEN

MOTIVATION

LÄRANDE

PALAUTE

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

MOTIVAATIO

OPPIMINEN

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

"LÄRANDE ÄR RESULTATET AV HÅRT OCH IHÄRDIGT ARBETE."

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

"OPPIMINEN ON KOVAN JA SINNIKKÄÄN TYÖN TULOSTA."

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

DEN PROXIMALA UTVECKLINGSZONEN

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

-LEV VYGOTSKY

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

-LEV VYGOTSKY

0 kunskap

aktuell utvecklingsnivå

potentiell utvecklingsnivå

DEN PROXIMALA UTVECKLINGSZONEN

0 tietämys

aktuaalinen kehitystaso

potentiaalinen kehitystaso

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

0 kunskap

SKILLNAD I KOMPETENSNIVÅ

lärarens önskade miniminivå

UNDERVISNING

MYCKET DIFFERENTIERANDE UNDERVISNING

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

VOIMAKKAASTI ERITYTTÄVÄ OPETUS

MINA VIKTIGASTE VERKTYG

  1. MÅL
  2. RESPONS

KAIKKEIN TÄRKEIMMÄT TYÖKALUNI

  1. TAVOITTEET
  2. PALAUTE

SÅ HÄR BEDÖMER JAG – KONKRET, KONKRET OCH KONKRET

"Rikta din bedömning mot dina värden."
- Steven Edwards

"Suuntaa arviointisi kohti arvojasi"
- Steven Edwards

"Arviointi on mitä suurimmassa määrin eettistä toimintaa. Se konkretisoi oppilaalle opettajan ihmiskäsityksen."

-Marika Toivola, HS 22.8.2020

"Först och främst är bedömning en etisk aktivitet. Den konkretiserar för eleven lärarens människosyn."

Pohjanmaan ruotsinkieliset lukiot 12.9.2020 video

By Opetus.tv

Pohjanmaan ruotsinkieliset lukiot 12.9.2020 video

  • 386
Loading comments...

More from Opetus.tv