Processarbete på Bessemerbiblioteket

Att ta en ny biblioteksplan

Att utgå från en progressionstanke

Att implementera "Bessemermodellen"

Att samarbeta nära programmen

Att följa programmens årsplanering

I augusti 2015 började Emma på Bessemerskolan. Det innebar en organisationsförändring i biblioteket. Två bibliotekarier istället för en förändrar arbetssättet.

För att långsiktigt planera verksamheten och skydda den mot förändringar i skolledningen började vi tidigt skriva en biblioteksplan.

I biblioteksplanen etablerar vi den pedagogiska riktningen för vår verksamhet.

Biblioteksplanen

 

 

 

 

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Industritekniska programmet

Restaurang- och Livsmedelsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

 

Ämneslaget i Engelska

Kontaktbibliotekarie

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmen

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

 

Ämneslaget i Svenska

Emma Lindgren

Kirsi Rutanen

DIK har i år delat ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass till 18 skolbibliotek. När vi planerat vår verksamhet har vi tittat mycket på deras kriterier:

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

 • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
 • ger eleverna verktyg för källkritik
 • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
 • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Vi vill arbeta med elevernas kunskapsprogression

Det här är teorierna bakom vårt sätt att arbeta

Bessemerbibliotekets egen ISP-modell

Vi har också inspirerats av SKL:s studie

"Det obegränsade rummet : Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss"

”Utmaningen för pedagoger är att aktivt samarbeta med skolbiblioteket kring planeringen. Det är pedagogerna som enligt skollagen är ansvariga för att skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs, det är alltså pedagogerna som måste se till att den gemensamma planeringen kommer till stånd. Det innebär att en något annorlunda kompetens ska tas in i arbetet, vilket ibland kan upplevas som besvärligt. Skolbiblioteket är inte en sidoverksamhet som hanteras av någon annan, den är en del av skolans kärnverksamhet. ”

Ansvarsfördelningen är viktig för vår verksamhet.

Loertschers skolbibliotekstaxonomi

Text

Våren 2016

Hösten 2016

Att få arbeta med elevernas kunskapsprogression över alla tre åren är det praktiska resultatet som kommer av ett samarbete med programmen.

Vad innebär processarbetet för oss?

Det tydliggör ansvarsfördelningen

 

Det strukturerar upp vårt långsiktiga arbete

 

Det möjliggör ett utvecklat samarbete med programmen

 

Det tillåter oss att arbeta progressivt med eleverna

 

Vår verksamhet synliggörs och förtydligas gentemot övriga instanser i skolan.

 

Vi får verktygen till att vara ett SKOLBIBLIOTEK


En stor fördel som vi ser med processarbetet är att alla på skolan får samma "språk" och vår humanistiska verksamhet får synliga mätvärden.


Att arbeta med processerna gör verksamheten dynamisk. Vi tvingas se på arbetsuppgifter på nya sätt och prioritera om.


Vi känner tillförsikt över att detta är en långsiktig process och att det finns utrymme för förändringar med tiden.

En negativ aspekt av processarbetet är det merarbete som följer av det nya arbetssättet. Det tar tid att lära om och lära nytt. Det kan ibland kännas svårt eller lite långsökt att pressa in en verksamhet med många mjuka värden i ett arbetssätt som bygger på en mätbar process.

Text

Bessemerbiblioteket

By Emma Lindgren

Bessemerbiblioteket

 • 1,635