Gymnasiearbetet

Vetenskapligt skrivande och källhantering

Bessemerbiblioteket

Planera är A och O

Gymnasiearbetet är det enskilt största arbete ni kommer att göra.

 

I gymnasiearbetet ingår att självständigt planera och ta ansvar för schema och arbetsmängd.

Så här är gymnasiearbetet upplagt

100 poäng = 100 timmar

100 timmar = 2,5 veckors heltidsarbete

Ämnet ska utgå från centrala kunskapsområden inom programmet,

 

Arbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en abstract - en kort sammanfattning på engelska.

"Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd  för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete [...] Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten."

Så här säger skolverket:

Källa: Skolverket, GY2011, s. 45.

Kunskap om hur man arbetar på ett empiriskt och vetenskapligt grundat sätt


Kunskapen om att orientera sig och söka i ett

komplext informationsflöde

 

Att kunna hantera källor enligt referenssystem

 

Muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga

​Förmåga att strukturera och planera självständiga studier

Så vad kommer de att kräva på högskola och universitet?

Vad är vetenskapligt skrivande?

All forskning bygger på annan forskning och vilar på en idé av transparens och öppenhet.

Det finns därför formalia  och regelverk kring hur man skriver, hur man forskar, hur man hänvisar till källor etc.

"If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants."

- Sir Isaac Newton 1676

Hur struktureras en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga artiklar kan utformas något olika beroende på ämne, metod och vilken typ av artikel det är.

En vetenskaplig originalartikel innehåller oftast följande moment:

 • Abstract - en kort sammanfattning av artikeln
 • Introduktion - bakgrundsinformation, syfte och problemformuleringar
 • Metod - för att läsaren ska kunna följa och upprepa forskningsprocessen
 • Resultat - presentation av forskningsresultatet
 • Diskussion - tolkning och värdering av resultatet. Slutsatser och koppling till tidigare forskning
 • Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan

Vetenskaplig metod och teori

En vetenskaplig teori är en formulering

(definitioner, påståenden, antaganden, och /eller modeller)

som tillsammans ger störst möjliga sannolikhetsgrad till ett fenomen.

 

Exempel: evolutionsteorin

 • Naturvetenskaplig metod: Att utgå från kvantitativ empiri och analys
 • Empirisk metod: Att samla och bearbeta fakta
 • Hypotetisk-deduktiv metod: Att utgå från en hypotes och sedan pröva den mot verkligheten
 • Hermeneutisk metod: Att tolka och analysera olika texter

 

Informationssökning

Förförståelse

 

Vad vet jag redan?
Hur bygger jag upp min förförståelse?

Sy,ho,fö,eu,de

Synonymer, homonymer, förknippade ord, eufemismer, definition

Vad? Vem? Var? När? Hur? Varför?

Exempel: Hur är det att vara gammal?

 

 • Synonymer: gammal, åldring, senior, pensionär, gamling, gubbe/gumma
 • Homonym: gammal =ålderom gammal=omodern

 

 

 • Eufemismer: På ålderns höst, till åren komna,
 • Definition:
  Läran om åldrandet - Gerontologi
  Åldringsjukvård: Geriatrik
 • Förknippade ord: pension, servicehem, demenssjukvård, matleveranser, etc.

Vikta och värdera dina sökord!

 

Hur säger vi i dagligt tal?

Hur säger forskare?
Journalister?

Experter?

 

Är ordet ålderdomligt eller modernt?
Formellt eller informellt?
Ligger det någon annan värdering i ordet?

När du har dina sökord kan du börja söka!

Var söker du pålitliga källor?

Böcker:

Bessemerbibliotekets katalog

HelGes katalog

Libris - Nationell katalog

Artiklar:

Retriever

Börja med sökorden du tagit fram

- notera nya sökord längs vägen.

Uppsatser och forskningsartiklar:


Google Scholar

 Vetenskapliga publikationer/tidskrifter.

DiVA

Examensarbeten motsvarande B-nivå och uppåt, samt fristående uppsatser på C-nivå och uppåt.

 

 

 

 

 

uppsatser.se

Examensuppsatser från svenska högskolor och universitet.

 

Kvinnsam

Genusvetenskaplig litteratur

Gena

Doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning.

 

Hur fungerar Retriever?

Logga in på Retriever via genvägen på era skrivbord.

I artikeldatabasen kan man söka i svenska tidningar och utländska tidningar.

Det går att söka i artiklar som är fysiskt publicerade, virtuellt publicerade och i filmmaterial och sociala medier.

Det går även att läsa artiklar som är publicerade bakom låsta betalväggar.

Var medveten om hur sökmotorer fungerar. Det finns sätt att undvika filterbubblan. 

Testa att jämföra dina sökresultat med en kompis. Eller jämför sökresultaten i olika sökmotorer.

Källkritiskt förhållningssätt

VEM säger VAD och i VILKET SYFTE?

Kontrollera vem som ligger bakom informationen i källan.

iis.se

whois.com

Finns det trovärdiga källhänvisningar?

Finns det sidhistorik?

Stämmer informationen i jämförelse med övriga källor?

 

Finns det ett tydligt syfte bakom informationen?

Är den tendensiös?

För käll-dagbok - Ta för vana att anteckna källhänvisning varje gång du hittar en ny källa eller använder information ur en källa.

Källhantering

Försök hitta primärkällan om möjligt

Håll reda på vilka källor du använder och ha alla uppgifter om källan/orna samlade

så att du inte behöver efterskapa en källförteckning i slutet av ditt arbete.

Kom ihåg att även inkludera muntliga och virtuella källor i din lista.

Gör även en tydlig markering i din text där källhänvisningen ska in.

Referenshanteringsystem

Harvard – Källan skrivs ut löpande i texten inom parentes.

Oxford – Källan skrivs som fotnot i slutet av sidan eller samlas i ett särskilt avsnitt i slutet som slutnoter.

Exempel Harvard:

Frans de Waal (2009, s. 86) tar som exempel ylande vargflockar och schimpanshannar som skränar tillsammans som liknelse för den samhörighet vi känner när vi spelar musik tillsammans.

Eller:

Vargflockar som ylar i kör kan jämställas med den samhörighet vi känner när vi spelar musik tillsammans. (Frans de Waal, 2009, s. 86)

Exempel Oxford:

Frans de Waal tar som exempel ylande vargflockar och schimpanshannar som skränar tillsammans som liknelse för den samhörighet vi känner när vi spelar musik tillsammans. ¹

___________________________

¹  Frans de Waal, 2009, s. 86

Källförteckning

Källförteckningen är en lista över källor som du ska placera

efter din text, men innan eventuella bilagor.

Oftast är källförteckningen alfabetiserad efter författarens efternamn och kan också sorteras efter typ av källa.

Den ska räkna upp och förtydliga alla källor som använts i texten

Tryckta källor:

de Waal, Frans. (2009). Empatins tidsålder, hur naturen lär oss skapa ett humanare samhälle. Stockholm. Karneval.

Virtuella källor:

Rydell, Malena. Bruce Springsteen: Born to Run.

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/bruce-springsteen-born-to-run/

Datum 1: 2016-09-28
Datum 2: 2016-09-27

Plagiat = Fusk

All kunskap bygger på tidigare källor

om du inte anger var du hämtat din kunskap kallas det för plagiat.

Att direkt kopiera text utan att ange källa eller citat är att plagiera.

Det räcker inte att skriva om en text med egna ord, du måste ändå ange källan!

Bessemerskolan använder programmet Urkund för att granska och upptäcka plagiat i elevarbeten

Bibliotekets två "ben"

MIK - Medie- och informationskunnighet

LoS - Läs- och skrivkunnighet

Du kan boka tid med oss för att få hjälp med att planera och strukturera ditt gymnasiearbete. Vi har kunskap inom  vetenskapligt skrivande, medie- och informationskunnighet, källkritik och källhänvisningar, databaser, böcker och tidskrifter, samhällsresurser etc

Boka en bibliotekarie:

Dessutom är vi fasligt nyfikna...

och det är aldrig fel att ha en nyfiken bibliotekarie

på sin planhalva!

Läs mer:

Bessemerbibliotekets hemsida

-Bibliotekspedagogik

-Skrivarhjälp

 

Källor:

Skolverket. (2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm. Edita.

Ericson, Björn. (2013). Gymnasiearbetet : högskoleförberedande program. En lathund. Kävlinge. Förlags AB Björnen.

deck

By Emma Lindgren

deck

 • 2,677