Bessemerbiblioteket

Välkomna till

BIBLIOTEKSPLAN

Skolledningens/rektors ansvarsroll är att legitimera skolbiblioteksverksamheten och sätta biblioteket på agendan. Skolledningen skall även uppmana och uppmuntra pedagogerna att samarbeta med skolbiblioteket. Samarbetet underlättas genom att ge både bibliotekspersonalen och lärarna tid till samarbete och gemensam planering.

Rektors ansvar:

Skolbiblioteksverksamheten ska inte ses som en separat del från skolans undervisning utan som en viktig pedagogisk stödverksamhet till skolans utbildningsprocess och elevernas lärprocess. När det pedagogiska samarbetet mellan lärarna och skolbibliotekarierna fungerar inverkar det positivt på elevernas lärande genom att öka måluppfyllelsen.

Varför är det viktigt?

”Som undervisningsansvarig på skolan och nyckelperson i tillhandahållandet av ett ramverk och klimat för att tillämpa läroplanen, bör rektorn erkänna betydelsen av en effektiv skolbiblioteksservice och uppmuntra användningen av den. Rektorn bör ha ett nära samarbete med biblioteket i utformningen av skolutvecklingsplaner, särskilt inom områdena för informationskompetens och läsfrämjande. När planerna ska sättas i verket bör rektorn se till att en flexibel schemaläggning av tid och resurser möjliggör lärarnas och elevernas tillgång till biblioteket och dess tjänster. Rektorn bör också svara för samarbetet mellan undervisningspersonal och bibliotekspersonal. Han eller hon måste se till att skolbibliotekarierna är involverade i undervisning, ämnesplanering, fortlöpande personalutveckling samt utvärdering av program och elevernas lärande. I utvärderingen av skolan bör rektorn integrera biblioteksutvärdering (se kapitel 1) och understryka det viktiga bidrag en stark skolbiblioteksservice utgör vid uppnåendet av etablerade utbildningsstandarder.”

Källa: Riktlinjer för skolbibliotek (IFLA)

Dessa riktlinjer har framtagits av IFLA och Unesco för att guida och hjälpa skolbibliotekarier och skolledningar att bygga en skolbiblioteksverksamhet där alla lärare och elever har tillgång till bibliotekspedagogiska program och tjänster tillhandahållna av kvalificerad bibliotekspersonal.

 

Bibliotekariens huvuduppgift är att bidra till skolans uppdrag och mål, inklusive utvärderingsprocesser och att utveckla och tillämpa skolbibliotekets mål och uppdrag.

 

Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier är grundläggande för att maximera bibliotekstjänsternas inneboende möjligheter.

Lärare och bibliotekarier samarbetar för att uppnå följande:

 • Utveckla, handleda och utvärdera elevernas inlärning i alla ämnen
 • Utveckla och utvärdera elevernas informationsfärdigheter och informationskunskap
 • Utveckla lektionsplaner
 • Förbereda och genomföra läsprogram och kulturaktiviteter
 • Integrera IT i läroplanen
 • Kompetensutbyte

Loertschers skolbibliotekstaxonomi

Att arbeta pedagogiskt med ISP

Informationssökningsprocessen har utformats av skolbiblioteksforskaren Carol Kuhlthau som ett teoretiskt hjälpmedel i skolbiblioteksverksamheten. Alla människor som söker information går igenom olika steg i processen som kan kopplas till känslor och ageranden.

 

Genom att vara medveten om hur processen går till kan bibliotekarien gå in och stötta eleven i olika kritiska skeden. Vi tycker även att det är viktigt att ge eleverna rätt förförståelse och kontext för att de ska kunna göra problemformuleringen till sin egen. Stor vikt läggs på källkritik och läsförståelse för att eleven självständigt ska kunna analysera materialet.

Hur kan biblioteket stötta programmen i arbetet med elevernas måluppfyllelse?

Ett skolbibliotek i världsklass:

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

En skola i världsklass har skolbibliotekarier som:

 • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
 • ger eleverna verktyg för källkritik
 • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
 • är navet i den digitala kunskapsskolan!

DIKs paroll för att öka kunskapen om vikten av bemannade skolbibliotek med en pedagogisk plan

Vad händer på andra platser i världen?

Skolbibliotek i USA

Why should principals support libraries?http://www.ericdigests.org/2003-3/libraries.htm

"i grannlandet Danmark har regeringen infört en ny reform där skolbiblioteken ska bli centrum för det pedagogiska lärandet på skolan. Detta innebär det att skolbibliotekarien tillsammans med skolledningen ska bidra till den pedagogiska utvecklingen på skolan, förmedla kultur till eleverna, föra in forskningsbaserad kunskap om lärande och undervisning samt ge stöd åt det kollegiala samarbetet. Skolbibliotekariens och lärarens arbete ska gå hand i hand och i centrum står såklart elevens lärande. Tillsammans med lärarna ska skolbibliotekarien planera, genomföra och utvärdera undervisningen. I bibliotekariens uppdrag ingår det att tillgängliggöra och vägleda i användningen av digitala och analoga informationsresurser. Bibliotekarien ska med andra ord ta en aktiv roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan."

Källa: Pedagog Malmö

Skolbibliotek i Danmark

Skolbibliotek i Linköping

Magnus Nyström, rektor för humanistiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiprogrammen på Katedralskolan i Linköping ställer sig positiv till kollegialt lärande som en väg till skolutveckling. Det han kan göra för att stötta bibliotekets integrering i undervisningen är att ge resurser och tid till personalen.

 

 

 

– Jag lyfter bibliotekets verksamhet på ämneskonferenser och i andra forum. Vid medarbetarsamtal frågar jag alla lärare hur de använder skolbiblioteket.

Så här säger Ewa-Lotta Carlsson

chef för grundskolan  i Växjö och rektor för Centrumskolan

som fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass

Förankra programprocessen

Input från er angående programsamarbete

Beslut om att anta biblioteksplanen

Vad bör vi tänka på?

Möjligheter/svårigheter?

Finns att tillgå som PDF-fil via Edwise

Vad innebär att legitimera biblioteket i praktiken?

Vad förväntar vi oss av er?

Varför är detta så viktigt för skolan?

Vi har delat upp programmen, samt ämneslagen i svenska och engelska, mellan oss.

Kirsi kommer att vara kontaktbibliotekarie gentemot:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 •  
 • Engelska ämneslaget.

Emma kommer att vara kontaktbibliotekarie gentemot:

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmen (Media + Musik)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 •  
 • Svenska ämneslaget

Hur ser bibliotekets programprocess ut?

deck

By Emma Lindgren

deck

 • 1,402