javnih dobara

 ili 

sva prava pridržana?

by vale hvale
@froatosebe

javnih dobara

"Javna dobra su dobra ili usluge koje može koristiti svaki/a član/ica društva i niko ne može biti isključen/a iz njihove potrošnje."

''javno'' ('public') se odnosi na zajedničke, univerzalno pristupačne dimenzije zajedničkog života građana/ke, kao i na sve one stvari koje imaju opšti uticaj na interese svih osobe (Kuper, 1991: 661-2)

osnovni stubovi javnog dobra

  • civilno društvo; 
  • ljudska prava (građanska i politička, 
  • ekonomska, socijalna i kulturna, ... i druga prava);
  • pravna država i vladavina prava
  • norme i standardi uređenja i korišćenja prostora

The public 

domain manifesto

"Naša tržišta, naša demokracija, naša znanost, naše tradicije slobodnog govora i svekolika naša umjetnost više ovise o javnoj domeni slobodno dostupnih sadržaja, nego o informacijskim sadržajima koja su zaštićena vlasničkim pravima. Javna dobra nisu nekakav bezlični talog koji preostaje nakon što je sve dobro zaštićeno pravom vlasništva. Javna dobra su kamenolom iz kojeg su isklesani gradivni elementi naše kulture. Dapače, ona su veći dio naše kulture." (James Boyle, The Public Domain, s. 40f, 2008.)

Temeljna zajednicka informacijska dobra

      ... Podaci, činjenice, ideje, procedure, procesi, sistemi, metode rukovanja, koncepti, načela ili otkrića, bez obzira na oblik u kojem su opisani, objašnjeni, ilustrirani ili realizirani u djelu, kao i zakoni, pravne i službene odluke. Ta su temeljna zajednička dobra previše su bitna za funkcioniranje naših društava da bi bila opterećena pravnim ograničenjima bilo kakve prirode, pa čak i na ograničeni rok. 

  

The commons 

između "javnog" i "privatnog"


 Ideja Commons izražava širu koncepciju imovine, koji se odnosi na društvenim roba, zemlje, teritorija, šumama, livadama i potoka, ... koje zajednica, a ne država ili bilo kojeg/kojiu pojedinca/ka, kolektivno posjeduje, upravlja i kontrolira ...ideja Commons prikaze slike intenzivne društvene saradnje ... 
i ("by-pass") tržišne ekonomije i privatnog vlasništva i "obično upravom države" 
(Silvia Federici Women, Land Struggles, and the reconstruction of the commons, 2011).

Share & share alike


promjena paradigma
slobadan pristup
solidarnost
otvorenost
djeljenje

1+1+1= :-)

  

hvala!

javnih dobara ili sva prava pridržana

By hvale vale

javnih dobara ili sva prava pridržana

kratka prezentacija o commons/javnih dobara ili nije sve na/za prodajiu, pravo na re-use, re-mix

  • 1,511