Title Text

Ajatuksia

arvioinnista

Lauri Hellsten

opettaja
lauri.k.hellsten@gmail.com

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa"

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;  Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

-Perusopetus- ja lukiolaki vuodelta 1998

"Lukiokoulutuksessa arvioinnilla on kaksi keskeistä tehtävää:

1) Oppimista tukeva ja ohjaava opintojakson aikainen palaute (formatiivinen arviointi), jolla kuvataan opiskelijan edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin...." 

LOPS 2021

5.1   Arvioinnin tavoitteet ja tehtävät lukiokoulutuksessa

"2) Osaamisen ja opitun arviointi (summatiivinen arviointi) tekee näkyväksi, kuinka hyvin osaamiselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Osaamisen arviointi perustuu todennettuun näyttöön siitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut tavoitteet...."

"Tavoitteena on tietysti kehittää (opetusta) suuntaan, jossa opettajan aikaa vapautuu vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen."

-Olli-Pekka Heinonen, #ITK2019

"TVT:n opetuskäyttö muuttaa osaltaan opettajan roolia; opettaja tulee jatkossa olemaan entistä enemmän oppimisen ohjaaja perinteisen tiedon jakajan sijaan. Se aika, joka on varattu oppilaan ja opettajan oikeaan kohtaamiseen, on liian arvokasta käytettäväksi pelkästään tiedon jakamiseen. Tämä edellyttää opettajalta aivan uudenlaista lähestymistapaa ja osaamista, mikä puolestaan tuo paineita opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen."

Opetushallituksen tilannekatsaus vuodelta 2011

Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä

"Arvosanojen tulee perustua monipuoliseen oppimisen, osaamisen ja opitun näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta."

 

"Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. "

LOPS 2021

5.2   Opintojakson arviointi

Osaamisen arviointi

Määrittää arvosanan, jonka tavoitteita ovat

 • Luotettava
 • Tasapuolinen
 • Yhdenvertainen
 • Vertailtavuus
 • Perustuu yhdessä sovittuihin arviointiperusteisiin
 • Tiedot ja taidot (osaaminen) ja työskentely arvioinnin kohteena

Oppimisen arviointi

Tukea oppimisprosessia ja oppimaan oppimista:

 • Auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa oppimistaan
 • Kehittää kykyä itsearviointiin ja vertaisarviointiin
 • Tukee opiskelutaitojen kehittymistä
 • Oppimisprosessi arvioinnin kohteena

Arviointi opetuksessa

 

 • antaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta suhteessa tavoitteisiin (osaamisen arviointi)
 • ohjata opiskelijan oppimista ja kannustaa omien tavoitteiden asettamiseen (oppimisen arviointi)

Arvioinnin tavoitteet

 

Yksi toimiva keino vahvistaa oppilaiden kognitiivisia taitoja on kohdentaa arviointia monipuolisesti oppimisprosessiin ja erityisesti ohjata oppilaita työskentelynsä ja ajattelunsa tiedostamiseen ja arviointiin.

Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen et al.

Tutkimus:

Kurssiarvosanat ja yo-koe

Useimmissa oppiaineissa lukiokurssien ja ylioppilaskokeen arvosanat ovat koulutasolla yhteydessä toisiinsa.

 • Erot koulujen välillä huomattavia.
 • Ero suurempi yleisissä kirjoitettavissa aineissa (AI, MAA, ENA)
 • Esim. "pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta C arvosanan saaneiden kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain välillä 5,1 – 7,3."

Lähde: https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/Digabi-II-Kupiainen.pdf

Osaamisen arviointi

Määrittää arvosanan, jonka tavoitteita ovat

 • Luotettava
 • Tasapuolinen
 • Yhdenvertainen
 • Vertailtavuus
 • Perustuu yhdessä sovittuihin arviointi perusteisiin
 • Tiedot ja taidot (osaaminen) ja työskentely arvioinnin kohteena

Oppimisen arviointi

Tukea oppimisprosessia ja oppimaan oppimista:

 • Auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa oppimistaan
 • Kehittää kykyä itsearviointiin ja vertaisarviointiin
 • Tukee opiskelutaitojen kehittymistä
 • Oppimisprosessi arvioinnin kohteena

Arviointi

 • ohjata opiskelijan oppimista ja kannustaa omien tavoitteiden asettamiseen (oppimisen arviointi)
 • antaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta suhteessa tavoitteisiin (osaamisen arviointi)

Arvioinnin tavoitteet

 On huomattu, että oppilas pystyy ensin arvioimaan paremmin vertaisiaan kuin itseään.

Najat Ouakrim-Soivio (2016)

Mahdollisuus hyödyntää palautetta?

Tutkimuksen mukaan hyvin menestyvät opiskelijat hyödyntävät saamansa palautetta hyvin oppimisensa tueksi.

(Brookhart 2001)  

Palautteen hyödyntämiseen suunniteltu oppituntiaika parantaa palautteen hyödyntämistä ja tukee positiivista suhtautumista palautteeseen kaikilla opiskelijoilla.

(Gamlem & Smith, 2013; Pokorny & Pickford, 2010)

Title Text

Yksilöllinen oppiminen ja
ohjattu
itsearviointi

Lauri Hellsten

opettaja
lauri.k.hellsten@gmail.com

Yksilöllinen oppiminen

Mastery learning + ohjattu itsearvointi

Lue lisää: www.maot.fi

Itseohjautuvuusteoria

Omaehtoisuus

Kyvykkyys

Yhteisöllisyys

Motivaatio

Oppimispelit

TVT  

 

Oppiminen

ja

Videot

Simulaatiot

Käsitekartat

Itsearviointi

Kurssialustat

Tiedon visualisointi

Flashcards

Oppiva yhteisö

Muistiinpanot

Sosiaalinen media

Blogit

Wikit

Pilvipalvelut

Pelilllistäminen

Oppiva yksilö

Koeympäristö

Jakaminen

Sosiaalinen media

Yksilötehtävät

Ryhmätyöt

Vertaisarviointi

Omistajuus

Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.

Ohjattu itsearviointi

 • Tee kriteereistä selkeitä ja ymmärrettäviä työvälineitä
 • Suunnittele työvälineitä(mm. taitotasotaulukoita, kriteerilistoja, ohjaavia kysymyslistoja). Ohjeista ja tue näiden käytössä
 • Anna opiskelijoille harjoitusta ja käytänteitä itsearviointiin ja anna heille palautetta heidän itsearviointinsa tasosta. 
 • Opeta itsearviointia keskeisenä tavoitteena, joka tukee heidän itsesäätelyään ja oman oppimisensa kehittämistä (Brown & Harris, 2014)
 • Palautteessasi käytä kieltä, joka tukee opiskelijoiden itsearviointia
 • Käytä itsearviointia enemmän oppimista tukevaan kuin arvosanaa määrittävään tarkoitukseen.

 

Using Feedback to Improve Learning (2018), Maria Araceli Ruiz-Primo and Susan M Bookhart

Ohjattu itsearviointi

Itsearviointilomakkeet, joissa valmiit kentät.

Jatkuva vs. lopussa

Itsearviointilomakkeet, joissa avokentät.

Omien tavoitteiden asettaminen vs. annettujen tavoitteiden ymmärtäminen

Koe ja testi: (Palaute)

Tavoitteet ja osaaminen:

näkeekö opiskelija eron?

Millaista palautetta annan opiskelijalle ja miten se viestii tavoitteista ja osaamisesta?

Näkökulmia itsearviointiin

Itsearviointi auttaa opiskelijoita peilaamaan osaamistaan verrattuna oppimistavoitteisiinsa sekä suunnittelemaan opiskeluaan.

Ross (2006)

Title Text

Omia kurssikäytänteitä

Lauri Hellsten

opettaja
lauri.k.hellsten@gmail.com

Yleisiä periaatteita

 • Kurssin arviointi sovitaan yhdessä opiskeijoiden kanssa
  1. oppitunnilla
 • Kurssilla työskennellään 2-4 henkilön ryhmissä
 • Kurssi on jaettu kokonaisuuksiin, joita työstetään ryhmässä omatahtisesti 1-2 viikkoa.
  • Yksittäisiä tehtäviä ja yksi laajempi ryhmätyö (vertaisarviointi)
   • Itsearviointi / reflektointi kurssin tavoitteista
   • Jatkuva palaute opettajan ja opiskelijan välillä
  • Kokonaisuuden jälkeen digitaalinen välitesti: itsearvioitava tai monivalinta.
  • Kurssin lopussa yleensä jokin seuraavista
   • Kurssikoe 
   • Itsearvioitava kurssikoe -> arviointikeskustelu
   • Portfolio tai ryhmäkoe / parikoe
   • Esitelmä tai kokeellinen työ
 • Kurssin aluksi kurssikäytänteet ja kurssin arviointi sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 • Kaikilla kursseilla opiskelijoiden viikottaiset ryhmätyöt ja itsearviointi ovat jossain muodossa mukana.
 • Kurssien arvioinnit vaihtelevat: opettajan tarkistamia kokeita, opiskelijoiden tarkistamia kokeita, itsearviointia, arviointikeskusteluja , portfolioita, ...
 • Googlen työkalut ovat vahvasti mukana kursseilla. Suurin osa lukiomme opettajista käyttää Google Classroom omassa opetuksessaan.

 

Oppimisympäristöt: Google Classroom, peda.net

 

Pääasialliset työkalut: Googlen työkalut, GeoGebra, TI-Nspire, LoggerPro, YTL:n kaavaeditori

Lyhyesti

G-Suite - Classroom 

G-Suite - Classroom 

G-Docs - Ryhmän muistiinpanot

G-Meet - Etäopetus ja etävertaistyöskentely

G-Forms - Välitestit ja kurssipalaute

G-Sheets - Tiimikohtainen itsearviointi

G-Sheets - Oman työskentelyn seuranta

G-Sheets - Tiimikohtainen itsearviointi

Kokeile

Digitaalinen Itsearviointilomake

Esim. MAA2 ja MAA6 & Itsearviointi

Digitaalinen oppikirja

Formatiivinen arviointi

Formatiivinen arviointi

Osaamisen tarkistuslista

Itsearviointi

Opetusvideot

Blue Yeti

Camtasia 2

Flinga ja CmapTools

 • Aikajanat

  https://timeline.knightlab.com/

  Quizlet

  Itsearviointi ohjelmistoilla

  Google Forms ja Sheets

  9 jaksoa, n = 278 

  Koetko saavasi tarpeitasi vastaavaa opetusta ja ohjausta? 

  "Motivaationa oppimiseen on se, että itse oppisi jotain, eikä se että saisi opettajan tyytyväiseksi tämän vetämän tunnin aikana."

  Käsitekartat ja oppimispolut

  Cmaptools

  Canva

     

  • Oppimisen tavoitteet opiskelijalle selkeitä

  • Opiskelijan omat tavoitteet (onko ja ovatko yhtä selkeitä?)

  • Miten tavoitteita tarkastellaan ja asetetaan?

  • Miten opiskelija tietää miten lähellä tai kaukana hän on tavoitteen saavuttamisesta?

  • Miten tavoitteen voi ylittää?

  • Kun tarkastellaan osaamista (tietoja ja taitoja) niin peilataanko niitä aina tavoitteisiin?

  Tavoitteet asettaminen

  Itsearviointi on aina oppimistilanne, jossa opiskelija itse arvioi oman osaamisensa tasoa ja usein myös reflektoi omaa oppimisprosessiaan  (Andrade & Du, 2007; Falchikov & Boud, 1989).

  Kun opiskelija toimii itse arvioijana, hän saa käsityksen oman tieteenalansa osaamisen laadun standardeista ja oppii suhteuttamaan oman osaamisensa tason käytössä oleviin kriteereihin (Boud, 2000, 161).

  Kiitos!

   

  polku.opetus.tv

  Ajatuksia arvioinnista ja omia käytäntöjä

  By Opetus.tv

  Ajatuksia arvioinnista ja omia käytäntöjä

  • 468
  Loading comments...

  More from Opetus.tv