Tieto- ja viestintäteknologia MATEMATIIKASSA

"...osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä"

Opetuksen tavoitteet

MAY1: Luvut ja lukujonot

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ...

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

 

MAB2
Lausekkeet ja yhtälöt
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa
MAB3
Geometria
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.
MAB4
Matemaattisia malleja
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomi- ja eksponenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusongelmien yhteydessä
MAB5
Tilastot ja todennäköisyys
arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla

osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä diskreettien jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa.

Esim. MAB3

Kaupungissa A on asukkaita 13 000, ja asukkaiden määrä kasvaa 4 % vuodessa. Kaupungissa B asukkaita on 17 000, ja asukasmäärä kasvaa 1 % vuodessa. Kuinka monen vuoden kuluttua kaupungissa A on enemmän asukkaita?

 

Esim. MAB4

MAB6
Talousmatematiikka
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.
MAB7
Matemaattinen analyysi
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutkimisessa ja funktion derivaatan sekä suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellustehtävissä.
MAB8
Tilastot ja todennäköisyys II
 
osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä (vMAB5)

osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa, todennäköisyysjakauman odotusarvon ja keskihajonnan määrittämisessä, todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla sekä luottamusvälin laskemisessa.

Esim. MAB6

Esim. MAA4

Esim. MAA5

MAA6
Derivaatta
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa ja rationaaliyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisessa sekä polynomi- ja rationaalifunktion derivaatan määrittämisessä sovellusongelmissa.  
MAA7
Trigonometriset funktiot
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä trigonometristen funktioiden tutkimisessa ja trigonometristen yhtälöiden ratkaisemisessa ja trigonometristen funktioiden derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa.
MAA8
Juuri- ja logaritmifunktiot
 
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden tutkimisessa ja juuri-, eksponentti- ja logaritmiyhtälöiden ratkaisemisessa sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktion derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa
MAA9
Integraalilaskenta
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja integraalifunktion määrittämisessä sekä määrätyn integraalin laskemisessa sovellusongelmissa.
MAA10
Todennäköisyys ja tilastot
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla.

Esim. MAA6

Määritä laskemalla paraabelille \( y=x^2-4x+13 \) kohtaan \( x=2 \) piirretyn tangentin yhtälö

MAA11
Lukuteoria ja todistaminen
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuksien tutkimisessa.
MAA12
Algoritmit matematiikassa
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä algoritmien tutkimisessa ja laskutoimituksissa.
MAA13
Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja derivaatan laskemisessa annetun muuttujan suhteen sekä epäoleellisten integraalien, lukujonon raja-arvon ja sarjan summan laskemisessa sovellustehtävissä.


Tieto- ja viestintäteknologia fysiikassa ja kemiassa

Fysiikka

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa.

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena. (FY1)
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä. (FY3)
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. (FY5)
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa. (FY6)

Kemia

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa.

 • osaa arvioida kemian ja siihen liittyvän teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta.
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. (KE2)
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa. (KE4)

Koevastauksia

Koevastauksia

 

Kokeellisuus fysiikassa ja kemiassa

Fysiikka Kemia
Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot.  Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen.
Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät
Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot. Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot. 

lähde:Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Kokeellisuus

Fysiikka

 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita (FY1)
 • tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa (FY1)
 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua (FY2)
 • osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia (FY3)
 • Sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen (FY3)

Kemia

 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen erilaisia kemian ilmiöitä sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat (KE1)
 • turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen (KE1)

Fysiikka

 • Osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä (FY4).
 • Perehtyy värähdys ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä (FY5).
 • Tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen. (FY6)

Kemia

 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä (KE2)
 • työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus (KE2)
 • aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia (KE2)

Kemia

 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä (KE3)
 • reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen. (KE3)
 • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä (KE4)
 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu (KE4)
 • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä (KE5)

LOPS + TVT + MAFYKE

By Opetus.tv

LOPS + TVT + MAFYKE

27.11.2017 päivitetty

 • 915
Loading comments...

More from Opetus.tv