Title Text

Ajatuksia arvioinnista ja omia käytäntöjä

Lauri Hellsten

opettaja
lauri.hellsten@espoo.fi

Punkaharjun matemaattis-luonnontieteellinen kesälukio
2012 ja 2013

Koulutuksen sisältö

 • Arviointi ja LOPS2021
 • Vertaisarviointi
 • Itsearviointi
 • Esimerkkejä

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa"

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;  Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

-Perusopetus- ja lukiolaki vuodelta 1998

"Lukiokoulutuksessa arvioinnilla on kaksi keskeistä tehtävää:

1) Oppimista tukeva ja ohjaava opintojakson aikainen palaute (formatiivinen arviointi), jolla kuvataan opiskelijan edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin...." 

LOPS 2021

5.1   Arvioinnin tavoitteet ja tehtävät lukiokoulutuksessa

"2) Osaamisen ja opitun arviointi (summatiivinen arviointi) tekee näkyväksi, kuinka hyvin osaamiselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Osaamisen arviointi perustuu todennettuun näyttöön siitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut tavoitteet...."

    "Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan."

Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti.

LOPS 2015

6.1   Arvioinnin tavoitteet

"Arvosanojen tulee perustua monipuoliseen oppimisen, osaamisen ja opitun näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta."

 

"Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. "

LOPS 2021

5.2   Opintojakson arviointi

Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

“Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta.

LOPS 2015

6.2 Kurssisuoritusten arviointi

 

 • antaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta suhteessa tavoitteisiin (osaamisen arviointi)
 • ohjata opiskelijan oppimista ja kannustaa omien tavoitteiden asettamiseen (oppimisen arviointi)

Arvioinnin tavoitteet

Osaamisen arviointi

Määrittää arvosanan, jonka tavoitteita ovat

 • Luotettava
 • Tasapuolinen
 • Yhdenvertainen
 • Vertailtavuus
 • Perustuu yhdessä sovittuihin arviointiperusteisiin
 • Tiedot ja taidot (osaaminen) ja työskentely arvioinnin kohteena

Oppimisen arviointi

Tukea oppimisprosessia ja oppimaan oppimista:

 • Auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa oppimistaan
 • Kehittää kykyä itsearviointiin ja vertaisarviointiin
 • Tukee opiskelutaitojen kehittymistä
 • Oppimisprosessi arvioinnin kohteena

Arviointi opetuksessa

Suhteellinen arviointi

Määrittää arvosanan, joka on

 • Luotettava
 • Tasapuolinen
 • Yhdenvertainen
 • Vertailtavuus
 • Perustuu yhdessä sovittuihin arviointi kriteereihin
 • Tiedot ja taidot (osaaminen) arvioinnin kohteena

Kriteeriperusteinen arviointi

Määrittää arvosanan, joka on

 • Suhteutettu ryhmän osaamistason mukaan
 • Esim. Gaussin käyrä
 • Vertaa opiskelijoita saman ryhmän muihin opiskelijoihin
 • Saattaa asettaa opiskelijat kilpailuasemaan
 • Tiedot ja taidot (osaaminen) arvioinnin kohteena

Arviointi opetuksessa

   

 • Diagnostinen: Oppijan valmiuksien kartoitus / Oppimisen ja opetuksen suunnittelun tukeminen.

 • Formatiivinen: Oppimista ohjaavaa ja motivoivaa.

 • Summatiivinen: Osaamisen mittaaminen / Tietojen ja taitojen kartoitus.

Arviointi opetuksessa

Diagnostinen

Formatiivinen

Summatiivinen

Arviointi opetuksessa

Projektityö

Alkutesti

Vihkotehtävät

Kurssikoe

Välikoe /

testi/ sanakoe

Esitys

Itsearviointi

Arviointi-

keskustelu

Esimerkkejä, mutta miten luokittelisit nämä? 

Diagnostinen

Formatiivinen

Summatiivinen

jne.

Diagnostinen arviointi

Opetuksen suunnittelu, eriyttäminen ja kehittäminen

Formatiivinen arviointi

Oppimisen tukeminen, itsearviointitaitojen kehittäminen, oppimisprosessien kehittäminen

Summatiivinen arviointi

Osaamisen osoittaminen: tiedot, taidot ja työskentely

Tutkimus:

Arviointi on suhteellista

Tutkimuksessaan Najat Ouakrim-Soivio (2013) selvitti yhteiskuntaopin päättöarvosanojen (9-luokka) ja osaamisen yhteyttä:

 • Samaa osaamista osoittavien oppilaiden arvosanat saattoivat heittää kahdella numerolla päättöarvioinnissa eri koulujen välillä.
 • Osaaminen oli arvioitu paremmaksi keskimäärin heikommissa kouluissa ja vastaavasti heikommaksi keskimääräistä korkeampia arvosanoja antavassa koulussa.
 • Arviointi oli siten tutkitusti yhä suhteellista, vaikka suhteellisuus purettiin OPS:n arviointiperusteista jo vuonna 2003.

Tutkimus:

Kurssiarvosanat ja yo-koe

Useimmissa oppiaineissa lukiokurssien ja ylioppilaskokeen arvosanat ovat koulutasolla yhteydessä toisiinsa.

 • Erot koulujen välillä huomattavia.
 • Ero suurempi yleisissä kirjoitettavissa aineissa (AI, MAA, ENA)
 • Esim. "pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta C arvosanan saaneiden kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain välillä 5,1 – 7,3."

Lähde: https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/Digabi-II-Kupiainen.pdf

VERTAISARVIOINTI

 On huomattu, että oppilas pystyy ensin arvioimaan paremmin vertaisiaan kuin itseään.

Najat Ouakrim-Soivio (2016)

Vertaisoppiminen


"Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja.

Ne eivät ole tämän päivän vahvuuksia Suomessa. Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin."

Elinkeinoelämän keskusliitto, Oivallus, 2011


Identify dynamics of effective teams

‘We had lots of data, but there was nothing showing that a mix of specific personality types or skills or backgrounds made any difference. The ‘‘who’’ part of the equation didn’t seem to matter.’

As long as everyone got a chance to talk, the team did well. But if only one person or a small group spoke all the time, the collective intelligence declined.

Project Aristotele

 1. Psychological safety: Can we take risks on this team without feeling insecure or embarrassed?
 2. Dependability: Can we count on each other to do high quality work on time?
 3. Structure & clarity: Are goals, roles, and execution plans on our team clear?
 4. Meaning of work: Are we working on something that is personally important for each of us?
 5. Impact of work: Do we fundamentally believe that the work we’re doing matters?

Mahdollisuus hyödyntää palautetta?

Tutkimuksen mukaan hyvin menestyvät opiskelijat hyödyntävät saamansa palautetta hyvin oppimisensa tueksi.

(Brookhart 2001)  

Palautteen hyödyntämiseen suunniteltu oppituntiaika parantaa palautteen hyödyntämistä ja tukee positiivista suhtautumista palautteeseen kaikilla opiskelijoilla.

(Gamlem & Smith, 2013; Pokorny & Pickford, 2010)

ITSEARVIOINTI

 

Yksi toimiva keino vahvistaa oppilaiden kognitiivisia taitoja on kohdentaa arviointia monipuolisesti oppimisprosessiin ja erityisesti ohjata oppilaita työskentelynsä ja ajattelunsa tiedostamiseen ja arviointiin.

Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen et al.

Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.

Ohjattu itsearviointi

 • Tee kriteereistä selkeitä ja ymmärrettäviä työvälineitä
 • Suunnittele työvälineitä(mm. taitotasotaulukoita, kriteerilistoja, ohjaavia kysymyslistoja). Ohjeista ja tue näiden käytössä
 • Anna opiskelijoille harjoitusta ja käytänteitä itsearviointiin ja anna heille palautetta heidän itsearviointinsa tasosta. 
 • Opeta itsearviointia keskeisenä tavoitteena, joka tukee opiskelijoiden itsesäätelyä oman oppimisensa kehittämisessä (Brown & Harris, 2014)
 • Palautteessasi käytä kieltä, joka tukee opiskelijoiden itsearviointia
 • Käytä itsearviointia enemmän oppimista tukevaan kuin arvosanaa määrittävään tarkoitukseen.

 

Using Feedback to Improve Learning (2018), Maria Araceli Ruiz-Primo and Susan M Bookhart

Ohjattu itsearviointi

Itsearviointilomakkeet, joissa valmiit kentät.

Jatkuva vs. lopussa

Itsearviointilomakkeet, joissa avokentät.

Omien tavoitteiden asettaminen vs. annettujen tavoitteiden ymmärtäminen

Koe ja testi: (Palaute)

Tavoitteet ja osaaminen:

näkeekö opiskelija eron?

Millaista palautetta annan opiskelijalle ja miten se viestii tavoitteista ja osaamisesta?

Näkökulmia

Itsearviointiin

Erään etätehtävän purkua

"Parasta ja tärkeintä on kuitenkin, että opiskelijan sanoin tällainen arviointi "antaa mahdollisuuden saada omasta oppimisesta otteen ja kehittää osaamista, jolla on merkitystä myös muissa aineissa". Niin ja ehkä elämässä muutenkin."

"Opiskelijoiden palautteen mukaan tästä on hyötyä siinä, että tulee tunnilla keskityttyä opetukseen, kun tietää, että lopuksi täytetään itsearviointi. Yllättävän pienellä "kikalla" olen saanut luokkaan aktiivisuutta ja työrauhan."

"Itsearvioinnista näki nopeasti, mitkä asiat ryhmätasolla oli omaksuttu hyvin tai melko hyvin ja mitkä olivat jääneet epäselviksi. Aion jatkossakin käyttää saman tyyppisiä itsearviointeja."

Eric Mazur

Assessment: The Silent Killer of Learning

Ajattelutaidot

Anderson & Kratwohlin taksonomia

Oheislukemisto: Halinen et al. (2016) s. 64;

Ouakrim-Soivio (2016) s. 67

   

 • Oppimisen tavoitteet opiskelijalle selkeitä

 • Opiskelijan omat tavoitteet (onko ja ovatko yhtä selkeitä?)

 • Miten tavoitteita tarkastellaan ja asetetaan?

 • Miten opiskelija tietää miten lähellä tai kaukana hän on tavoitteen saavuttamisesta?

 • Miten tavoitteen voi ylittää?

 • Kun tarkastellaan osaamista (tietoja ja taitoja) niin peilataanko niitä aina tavoitteisiin?

TAVOITTEEN ASETTELU

OHJEET OPPIMIStavoitteILLE

Miten rakentaa

oppimista tukevaa

vertaisarviointia?

 • Yhdistä isoon kuvaan. (esim. OPS:n tavoitteet)
 • Fokus opittavassa asiassa (Mitä ollaan nyt oppimassa?)
 • Johtavat syvään oppimiseen (=>Käytettävissä ja siirrettävissä oleviin taitoihin ja tietoihin)
 • Ovat realistisia ja opittavissa rajoitetussa ajassa (esim. oppitunnin aikana)
 • On jaettu ja ymmärretty yhdessä opiskelijoiden kanssa (esim. kieli oppijoille sopivaa, käyty läpi ja keskusteltu auki yhdessä opiskelijoiden kanssa esim. oppimisteeman alussa)

Using Formative Assessment to Enhance Learning, Achievement, and Academic Self-Regulation. Andrade H.L. & Heritage M. 2017

Ohjattu itsearviointi

Itsearviointilomakkeet, joissa valmiit kentät.

Jatkuva vs. lopussa

Itsearviointilomakkeet, joissa avokentät.

Omien tavoitteiden asettaminen vs. annettujen tavoitteiden ymmärtäminen

Koe ja testi: (Palaute)

Tavoitteet ja osaaminen:

näkeekö opiskelija eron?

Millaista palautetta annan opiskelijalle ja miten se viestii tavoitteista ja osaamisesta?

ESIMERKKEJÄ

Oppimispelit

TVT  

 

Oppiminen

ja

Videot

Simulaatiot

Käsitekartat

Itsearviointi

Kurssialustat

Tiedon visualisointi

Flashcards

Oppiva yhteisö

Muistiinpanot

Sosiaalinen media

Blogit

Wikit

Pilvipalvelut

Pelilllistäminen

Oppiva yksilö

Koeympäristö

Jakaminen

Sosiaalinen media

Yksilötehtävät

Ryhmätyöt

Vertaisarviointi

Omistajuus

Itseohjautuvuusteoria

Omaehtoisuus

Kyvykkyys

Yhteisöllisyys

Motivaatio

Yritän pitäytyä muutamassa hyväksi havaitussa digitaalisessa työvälineessä, jotka mielestäni palvelevat opiskelijan oppimista, mahdollistavat opetuksen eriyttämisen ja tukevat opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamista.

 

Kaikilla kursseilla tehtävät, ryhmätyöt ja kurssin itsearviointi löytyy Google Sheets-taulukosta. Opiskelijat täyttävät pienryhmissä taulukkoa kurssin edetessä ja minulla opettajana on reaaliaikainen tieto ryhmän tilanteesta.

 

Oppimisympäristöt: Google Classroom, peda.net

 

Pääasialliset työkalut: Googlen työkalut, GeoGebra, TI-Nspire, LoggerPro, YTL:n kaavaeditori

Lyhyesti

Lue lisää: www.maot.fi

Yleisiä periaatteita

 • Kurssin arviointi sovitaan yhdessä opiskeijoiden kanssa 1. oppitunnilla
 • Kurssilla työskennellään 2-4 henkilön ryhmissä
 • Kurssi on jaettu kokonaisuuksiin, joita työstetään ryhmässä omatahtisesti 1-2 viikkoa.
  • Yksittäisiä tehtäviä ja yksi laajempi ryhmätyö (vertaisarviointi?)
   • Itsearviointi / reflektointi kurssin tavoitteista
   • Jatkuva palaute opettajan ja opiskelijan välillä
  • Kokonaisuuden jälkeen digitaalinen välitesti: itsearviotava tai monivalinta.
  • Yleensä kurssin päätteeksi on kurssikoe, mutta on ollut myös
   • Itsearvioitava kurssikoe -> arviointikeskustelu
    • Kokeessa arvosanan 6-7, 8-9 ja 10 tehtävät.
   • Portfolio tai Ryhmäkoe

G-Suite - Classroom 

G-Suite - Classroom 

G-Docs - Ryhmän muistiinpanot

G-Forms - Välitestit ja kurssipalaute

G-Sheets - Tiimikohtainen itsearviointi

Kokeile

Digitaalinen Itsearviointilomake

Esim. MAA2 ja MAA6 & Itsearviointi

G-Sheets - Oman työskentelyn seuranta

Digitaalinen oppikirja

Formatiivinen arviointi

Formatiivinen arviointi

Itsearviointi

Opetusvideot

Blue Yeti

Camtasia 2

Flinga ja CmapTools

 • Käsitekartat ja oppimispolut

  Cmaptools

  Canva

  Aikajanat

  https://timeline.knightlab.com/

  Quizlet

  Osaamisen tarkistuslista

  Itsearviointi ohjelmistoilla

  Google forms ja Sheets

  "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

  Perusopetus ja lukiolaki 1998

  Kun opiskelija toimii itse arvioijana, hän saa käsityksen oman tieteenalansa osaamisen laadun standardeista ja oppii suhteuttamaan oman osaamisensa tason käytössä oleviin kriteereihin (Boud, 2000, 161).

  Itsearviointi on aina oppimistilanne, jossa opiskelija itse arvioi oman osaamisensa tasoa ja usein myös reflektoi omaa oppimisprosessiaan  (Andrade & Du, 2007; Falchikov & Boud, 1989).

  polku.opetus.tv

  9 jaksoa, n = 278 

  Koetko saavasi tarpeitasi vastaavaa opetusta ja ohjausta? 

  Kiitos!

  Lukiokurssin arviointi nyt ja tulevaisuudessa S2019

  By Opetus.tv

  Lukiokurssin arviointi nyt ja tulevaisuudessa S2019

  • 831
  Loading comments...

  More from Opetus.tv