Digitaalinen arviointi

Lauri Hellsten

Espoon yhteislyseon lukio

Koulutuksen arviointikeskus, HY

LUMATIKKA-hanke, HY

materiaalit: bit.ly/digilaitila

Koulutuksen sisältö:

 1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa
 2. Arvioinnin merkitys oppimisessa
 3. Formatiiviset ja summatiiviset arviointikäytänteet
 4. Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen
 5. Dynaaminen itsearviointi ja yksilölliset oppimispolut
 6. Toiminnallista työskentelyä

1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa

 •  
 • Miten hyödynnät tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa?

Esittäytymiskierros

lähde: http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/446604-opettaja-tata-on-paljon-puhuttu-digiloikka-oppilaat-opettavat-nyt-itselleen-matikat

Kaikille opettajille on toitotettu selkeästi digiaikaan siirtymistä niin paljon, että sielläpä ne oppilaat nyt sitten istuvat päivästä ja tunnista toiseen koneensa edessä sekä koulussa että kotona kaikki tunnit ja kaikki tehtävät ovat verkossa ja perinteinen opetus on jäljellä vain ranskan kielessä ja liikunnassa."

"2000-luvun alussa tietotekniikan rooli nähtiin opetuksessa ja opiskeluympäristöjen kehittämisessä erillisenä ja irrallisena."

 

"Nyt on opittu, että tietotekniikan opetuskäytön laaja ja tavoitteellinen käyttöönotto edellyttää koulun koko toimintakulttuurin uudistamista. Monipuolinen ja käyttäjien tarpeista lähtevä onnistunut käyttöönotto haastaa tarkastelemaan uudella tavalla koulun johtajuutta, opetuksen suunnittelua, opetusmenetelmiä, tiloja, oppimistehtäviä ja arvioinnin käytänteitä."

"Tavoitteena on tietysti kehittää (opetusta) suuntaan, jossa opettajan aikaa vapautuu vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen."

-Olli-Pekka Heinonen, #ITK2019

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

"Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. "

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, s. 21

" Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja.   "

Oppimisympäristöt ja työtavat, s. 27

"Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti niin itsenäisessä kuin yhteisöllisessäkin työskentelyssä."

5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet

Lukion opetussuunnitelman perusteet  2016

"TVT:n opetuskäyttö muuttaa osaltaan opettajan roolia; opettaja tulee jatkossa olemaan entistä enemmän oppimisen ohjaaja perinteisen tiedon jakajan sijaan. Se aika, joka on varattu oppilaan ja opettajan oikeaan kohtaamiseen, on liian arvokasta käytettäväksi pelkästään tiedon jakamiseen. Tämä edellyttää opettajalta aivan uudenlaista lähestymistapaa ja osaamista, mikä puolestaan tuo paineita opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen."

Opetushallituksen tilannekatsaus vuodelta 2011

Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä

 

"Tuoreen kyselyn mukaan pojat ovat yläkoulusta lähtien huomattavasti tyttöjä innostuneempia teknologia-alasta. Tyttöjen vastauksissa korostuvat erilaiset teknologiaan liittyvät huolenaiheet ja kokemus siitä, etteivät he ymmärrä tai osaa käyttää teknologiaa."

 

2. Arvioinnin merkitys oppimisessa

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa"

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;  Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

-Perusopetus- ja lukiolaki vuodelta 1998

Tutkimus:

Arviointi on suhteellista

Tutkimuksessaan Najat Ouakrim-Soivio (2013) selvitti yhteiskuntaopin päättöarvosanojen (9-luokka) ja osaamisen yhteyttä:

 • Samaa osaamista osoittavien oppilaiden arvosanat saattoivat heittää kahdella numerolla päättöarvioinnissa eri koulujen välillä.
 • Osaaminen oli arvioitu paremmaksi keskimäärin heikommissa kouluissa ja vastaavasti heikommaksi keskimääräistä korkeampia arvosanoja antavassa koulussa.
 • Arviointi oli siten tutkitusti yhä suhteellista, vaikka suhteellisuus purettiin OPS:n arviointiperusteista jo vuonna 2003.

Tutkimus:

Kurssiarvosanat ja yo-koe

Useimmissa oppiaineissa lukiokurssien ja ylioppilaskokeen arvosanat ovat koulutasolla yhteydessä toisiinsa.

 • Erot koulujen välillä huomattavia.
 • Ero suurempi yleisissä kirjoitettavissa aineissa (AI, MAA, ENA)
 • Esim. "pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta C arvosanan saaneiden kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain välillä 5,1 – 7,3."

Lähde: https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/Digabi-II-Kupiainen.pdf

3. Formatiivinen ja summatiivinen arviointi

 • ohjata opiskelijan oppimista ja kannustaa omien tavoitteiden asettamiseen (oppimisen arviointi)
 • antaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta suhteessa tavoitteisiin (osaamisen arviointi)

Arvioinnin tavoitteet

Osaamisen arviointi

Määrittää arvosanan, jonka tavoitteita ovat

 • Luotettava
 • Tasapuolinen
 • Yhdenvertainen
 • Vertailtavuus
 • Perustuu yhdessä sovittuihin arviointi perusteisiin
 • Tiedot ja taidot (osaaminen) ja työskentely arvioinnin kohteena

Oppimisen arviointi

Tukea oppimisprosessia ja oppimaan oppimista:

 • Auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa oppimistaan
 • Kehittää kykyä itsearviointiin ja vertaisarviointiin
 • Tukee opiskelutaitojen kehittymistä
 • Oppimisprosessi arvioinnin kohteena

Arviointi

 On huomattu, että oppilas pystyy ensin arvioimaan paremmin vertaisiaan kuin itseään.

Najat Ouakrim-Soivio (2016)

Vertaisoppiminen

 

"Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja.

Ne eivät ole tämän päivän vahvuuksia Suomessa. Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin."

Elinkeinoelämän keskusliitto, Oivallus, 2011

 

Identify dynamics of effective teams

‘We had lots of data, but there was nothing showing that a mix of specific personality types or skills or backgrounds made any difference. The ‘‘who’’ part of the equation didn’t seem to matter.’

As long as everyone got a chance to talk, the team did well. But if only one person or a small group spoke all the time, the collective intelligence declined.

Project Aristotele

 1. Psychological safety: Can we take risks on this team without feeling insecure or embarrassed?
 2. Dependability: Can we count on each other to do high quality work on time?
 3. Structure & clarity: Are goals, roles, and execution plans on our team clear?
 4. Meaning of work: Are we working on something that is personally important for each of us?
 5. Impact of work: Do we fundamentally believe that the work we’re doing matters?

Mahdollisuus hyödyntää palautetta?

Tutkimuksen mukaan hyvin menestyvät opiskelijat hyödyntävät saamansa palautetta hyvin oppimisensa tueksi.

(Brookhart 2001)  

Palautteen hyödyntämiseen suunniteltu oppituntiaika parantaa palautteen hyödyntämistä ja tukee positiivista suhtautumista palautteeseen kaikilla opiskelijoilla.

(Gamlem & Smith, 2013; Pokorny & Pickford, 2010)

 

Yksi toimiva keino vahvistaa oppilaiden kognitiivisia taitoja on kohdentaa arviointia monipuolisesti oppimisprosessiin ja erityisesti ohjata oppilaita työskentelynsä ja ajattelunsa tiedostamiseen ja arviointiin.

Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen et al.

Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.

Ohjattu itsearviointi

 • Tee kriteereistä selkeitä ja ymmärrettäviä työvälineitä
 • Suunnittele työvälineitä(mm. taitotasotaulukoita, kriteerilistoja, ohjaavia kysymyslistoja). Ohjeista ja tue näiden käytössä
 • Anna opiskelijoille harjoitusta ja käytänteitä itsearviointiin ja anna heille palautetta heidän itsearviointinsa tasosta. 
 • Opeta itsearviointia keskeisenä tavoitteena, joka tukee heidän itsesäätelyään ja oman oppimisensa kehittämistä (Brown & Harris, 2014)
 • Palautteessasi käytä kieltä, joka tukee opiskelijoiden itsearviointia
 • Käytä itsearviointia enemmän oppimista tukevaan kuin arvosanaa määrittävään tarkoitukseen.

 

Using Feedback to Improve Learning (2018), Maria Araceli Ruiz-Primo and Susan M Bookhart

Ohjattu itsearviointi

Itsearviointilomakkeet, joissa valmiit kentät.

Jatkuva vs. lopussa

Itsearviointilomakkeet, joissa avokentät.

Omien tavoitteiden asettaminen vs. annettujen tavoitteiden ymmärtäminen

Koe ja testi: (Palaute)

Tavoitteet ja osaaminen:

näkeekö opiskelija eron?

Millaista palautetta annan opiskelijalle ja miten se viestii tavoitteista ja osaamisesta?

4. Digitaaliset työvälineet

Oppimispelit

TVT  

 

Oppiminen

ja

Videot

Simulaatiot

Käsitekartat

Itsearviointi

Kurssialustat

Tiedon visualisointi

Flashcards

Oppiva yhteisö

Muistiinpanot

Sosiaalinen media

Blogit

Wikit

Pilvipalvelut

Pelilllistäminen

Oppiva yksilö

Koeympäristö

Jakaminen

Sosiaalinen media

Yksilötehtävät

Ryhmätyöt

Vertaisarviointi

Omistajuus

Yritän pitäytyä muutamassa hyväksi havaitussa digitaalisessa työvälineessä, jotka mielestäni palvelevat opiskelijan oppimista, mahdollistavat opetuksen eriyttämisen ja tukevat opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamista.

 

Kaikilla kursseilla tehtävät, ryhmätyöt ja kurssin itsearviointi löytyy Google Sheets-taulukosta. Opiskelijat täyttävät pienryhmissä taulukkoa kurssin edetessä ja minulla opettajana on reaaliaikainen tieto ryhmän tilanteesta.

 

Oppimisympäristöt: Google Classroom, peda.net

 

Pääasialliset työkalut: Googlen työkalut, GeoGebra, TI-Nspire, LoggerPro, YTL:n kaavaeditori

Lyhyesti

G-Suite - Classroom 

G-Suite - Classroom 

G-Docs - Ryhmän muistiinpanot

G-Forms - Välitestit ja kurssipalaute

G-Sheets - Tiimikohtainen itsearviointi

G-Sheets - Oman työskentelyn seuranta

Digitaalinen oppikirja

Formatiivinen arviointi

Formatiivinen arviointi

Itsearviointi

Opetusvideot

Blue Yeti

Camtasia 2

Flinga ja CmapTools

 • Quizlet

  Aikajanat

  https://timeline.knightlab.com/

  5. Dynaaminen itsearviointi ja yksilölliset oppimispolut

  •  

  Itseohjautuvuusteoria

  Omaehtoisuus

  Kyvykkyys

  Yhteisöllisyys

  Motivaatio

  Yksilöllinen oppiminen

  Mastery learning + ohjattu itsearvointi

  Lue lisää: www.maot.fi

  Osaamisen tarkistuslista

  Kokeile

  Digitaalinen Itsearviointilomake

  Esim. MAA2 ja MAA6 & Itsearviointi

     

  • Oppimisen tavoitteet opiskelijalle selkeitä

  • Opiskelijan omat tavoitteet (onko ja ovatko yhtä selkeitä?)

  • Miten tavoitteita tarkastellaan ja asetetaan?

  • Miten opiskelija tietää miten lähellä tai kaukana hän on tavoitteen saavuttamisesta?

  • Miten tavoitteen voi ylittää?

  • Kun tarkastellaan osaamista (tietoja ja taitoja) niin peilataanko niitä aina tavoitteisiin?

  TAVOITTEEN ASETTELU

  Itsearviointi ohjelmistoilla

  Google forms ja Sheets

  "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

  Perusopetus ja lukiolaki 1998

  Kun opiskelija toimii itse arvioijana, hän saa käsityksen oman tieteenalansa osaamisen laadun standardeista ja oppii suhteuttamaan oman osaamisensa tason käytössä oleviin kriteereihin (Boud, 2000, 161).

  Itsearviointi on aina oppimistilanne, jossa opiskelija itse arvioi oman osaamisensa tasoa ja usein myös reflektoi omaa oppimisprosessiaan  (Andrade & Du, 2007; Falchikov & Boud, 1989).

  Käsitekartat ja oppimispolut

  Cmaptools

  Canva

  9 jaksoa, n = 278 

  Koetko saavasi tarpeitasi vastaavaa opetusta ja ohjausta? 

  polku.opetus.tv

  Kiitos!

   

  Eduhakkerit: Digitaalinen arviointi K2019

  By Opetus.tv

  Eduhakkerit: Digitaalinen arviointi K2019

  • 942
  Loading comments...

  More from Opetus.tv