MAB6: Talousmatematiikka 2/4

VEROTUS

ANSIOTULOJEN VEROTUS
PÄÄOMATULOVEROTUS
LAHJA- JA PERINTÖVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUS

Verotus

 • tarkoituksena on
  • kerätä varoja julkisen sektorin ja hallinnon toiminnan rahoittamiseen
  • ohjata ihmisten toimintaa
   • esim. ympäristöverot, tupakkavero, arvonlisävero
 • verojen maksaminen on kaikille pakollista
  • veronmaksaja ei voi vaikuttaa, mihin veroeurot käytetään
 • Suomessa veroja saa kerätä valtio, kunnat sekä evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko

Tuloverotus

 • jaetaan ansiotuloverotukseen ja pääomatuloverotukseen sen mukaan, millaista verotettava tulo on
 • ansiotulot
  • ansiota työstä
  • esim. rahapalkka, luontoisedut, eläketulot, sosiaalietuudet, apurahat
 • pääomatulot
  • varallisuuden tuottama tulo eli pääoman tuotto
  • esim. vuokratulot, osinkotulot, esim. osakkeiden myyntiin liittyvät tulot, puunmyyntitulot...

Harjoitukset:

Luku 2:

Perus: 1, 3

Pohdi...

Käyt opiskelujen ohessa töissä ja sinulle on luvattu työstä 2000 €/kk. Palkkapäivänä tilillesi tulee kuitenkin vain 1700 €. Miksi?

Ratkaisu:

 • Ansiotuloista, kuten palkasta, peritään ansiotuloveroa. Ennen palkan maksua palkasta vähennetään siis vero.
 • Sinulle luvattua palkkaa kutsutaan bruttopalkaksi ja tilille maksettua palkkaa nettopalkaksi.

nettopalkka = bruttopalkka - verot

Ansiotuloverotus

 • Ansiotuloveroa peritään koko vuoden ajan ennakonpidätyksenä.
  • ennakonpidätysprosenttisi ja tulorajasi näet verokortista
  • jos tienaat vuodessa enemmän kuin tulorajan verran, verotetaan ylimenevää osaa lisäprosentilla

Esimerkki 1
Erkki Esimerkki työskentelee Liisin lakitoimistossa ja hänen kuukausipalkkansa on 4000 €. Laske, kuinka paljon ennakonpidätystä Erkki maksaa verovuoden aikana.

Erkki Esimerkki työskentelee Liisin lakitoimistossa ja hänen kuukausipalkkansa on 4000 €. Laske, kuinka paljon ennakonpidätystä Erkki maksaa verovuoden aikana.

Ratkaisu:

Tutkitaan ensin, riittääkö Erkin tuloraja.

12\cdot 4000\ €=48\ 000 \ €.

Erkki tienaa vuodessa

Tuloraja ei siis riitä, joten ylimenevää osaa verotetaan lisäprosentilla.

Lasketaan, kuinka paljon Erkin vuositulot ylittävät tulorajan.

48\ 000 \ €-39\ 928,\!00\ € =8072\ €

Erkki maksaa siis ennakonpidätysta perusprosentilla 39 928,00 euroon asti ja lisäprosentilla ylimenevästä osasta eli 8072 eurosta. Yhteensä Erkki maksaa veroa

0,\!22\cdot 39\ 928,\!00+0,\!38\cdot 8072=11\ 851,\!52\ (€).

Vastaus: Erkki maksaa siis koko vuoden aikana ennakonpidätystä 11 851,51 €.

Esimerkki 1

Mistä veroprosenttisi koostuu?

 • Valtion tulovero
  • proggressiivinen vero = veroprosentti kasvaa veronalaisen tulon kasvaessa
   • suurituloinen maksaa tuloistaan veroa korkeammalla veroprosentilla kuin pienituloinen
 • Kunnallisvero
  • tasavero = sama veroprosentti kaikille samassa kunnassa asuville
 • kirkollisvero
  • ​tasavero = sama veroprosentti kaikille samaan seurakuntaan kuuluville
 • (Yle-vero)
 • (sairaanhoito- ja päivärahamaksut)

Ansiotuloverotus

Verovuoden eteneminen

 • Vuoden aikana ansiotuloista peritään ennakonpidätystä.
 • Verovuoden päätyttyä lasketaan, onko verovelvollinen maksanut tarpeeksi veroja - Lopullinen verotus
  • ​Jos veroja on maksettu liikaa, verovelvollinen saa veronpalautusta.
  • Jos veroja on maksettu liian vähän, verovelvollinen joutuu maksamaan jälkiveroa eli mätkyjä.
 • Kun tilaat verokorttia, kannattaa tulot arvioida ennemmin ylä- kuin alakanttiin!
 • Verottaja ilmoittaa verovelvolliselle, mikä tilanne hänen verosaldossaan on
  • ​verovelvollinen ilmoittaa mahdolliset verovähennyksensä verottajalle veroilmoituksella

Ansiotulojen verotus

Verovähennykset

 • rahamäärä, joka pienentää verotettavaa tuloa
 • vähennetään koko vuoden tuloista ennen veron laskemista
  • veronalainen tulo on pienempi, jolloin myös kokonaisvero on pienempi
 • osa vähennyksistä ns. verottajan työnsä puolesta tekemiä vähennyksiä
  • riippuu ansiotulojen määrästä
  • tavoitteena tasata pieni- ja suurituloisten maksaman veron määrää
 • osan vähennyksistä verovelvollinen ilmoittaa itse veroilmoituksella
  • vähennyksiä voi tehdä sekä ansio- että pääomatuloista
  • ansiotuloverotuksen vähennyksiä: kotitalousvähennys, matkakulut, asuntolainan korot
  • pääomatuloverotuksen vähennyksiä: tulonhankkimiskulut

Lopullinen verotus

 1. Kaikki ansiotulot lasketaan yhteen.

 2. Tuloista vähennetään veroilmoituksella ilmoittamasi vähennykset, kuten työmatkakulut ja kotitalousvähennys.
 3. Tuloista vähennetään verottajan laskemat tuloverotuslain mukaiset vähennykset, kuten ansiotulovähennys ja perusvähennys.
 4. Vähennysten jälkeen saadaan verotettava ansiotulo, josta lasketaan valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle maksettavan veron määrä.

Esimerkki 2

Kauhavalainen, evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluva Saija saa vuonna 2019 ansiotuloja yhteensä 27 600 €. Ansiotuloista tehtävä vähennys on valtionverotuksessa 3325,08 € ja kunnallis- ja kirkollisverotuksessa 6316,83 €. Veron määrästä tehdään lisäksi 1420 euron työtulovähennys. Kuinka paljon Saija maksaa veroja vuonna 2019?

 

Ratkaisu:

Valtion verotus
Valtion verotuksessa verotettavaa tuloa on

27\ 600-3325,\!08=24\ 274,\!92\ €

Saija maksaa valtion tuloveroa 17 600 euroon asti 8,00 € ja sen ylittävästä osasta 6,00 %.

\begin{aligned}&8{,}00+0{,}06\cdot(24\ 274{,}92-17\ 600)\\&=408{,}4952\ (€)\end{aligned}

Esimerkki 2

Ratkaisu:

Kunnallis- ja kirkollisverotus

Kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa on yhteensä

27\ 600-6316{,}83=21\ 283{,}17\ €.

Kauhavan kunnallisveroprosentti on 21,75 % ja evankelis-luterilaisen seurakunnan tuloveroprosentti 1,75 %, joten Saija maksaa siis veroa

0{,}235\cdot 21\ 238{,}17=5001{,}544...\ €.

Lasketaan yhteen valtion tuloveron ja kunnallis- ja kirkollisverojen määrät.

Vähennetään vielä lopuksi verojen kokonaismäärästä työtulovähennys.

Vastaus: Saija maksaa siis veroa yhteensä 3990,04 €

408{,}50\ €+5001{,}54 €=5410{,}04\ €
5410{,}04\ €-1420\ €=3990{,}04\ €

Pääomatulojen verotus

Pääomatulo (€) Veroprosentti
alle 30 000 30 %
30 000 - 34 %

Esimerkki

Maija myy 150 000 eurolla ostamansa asunnon 200 000 eurolla. Kuinka paljon Maija joutuu maksamaan myyntivoittoveroa?

Pääomatuloja ovat esimerkiksi

 • vuokratulot
 • myyntivoitto
 • osinkotulot

Lahja- ja perintöverotus

Arvonlisävero

alv (%)
24 % Yleinen arvonlisäverokanta
14 % Elintarvikkeet ja eläinten rehut
Ravintola- ja ateriapalvelut
10 % Henkilökuljetukset
Kirjat
Liikuntapalvelut
Lääkkeet

MAB6: Talousmatematiikka 2/5

By Opetus.tv

MAB6: Talousmatematiikka 2/5

 • 4,968
Loading comments...

More from Opetus.tv