Lauri Hellsten

Matematiikan ja fysiikan lehtori

Espoon yhteislyseon lukio

Poimintoja

LOPS 2019

LOPS 2019

Tausta

Lukiolain ja asetuksen uudistaminen

 • ​Valinnanvapauden lisääminen
 • Opiskelijan tuki
 • Tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa

Tavoitteita matematiikan osalta

 • Maltillinen sisältöjen karsiminen
 • Kiireen vähentäminen (?)

lähde: OPH

= Luonnontieteiden tutkimus (BIKEFY1, 3 op)

LOPS 2019

                     Moduulit ja opintojaksot

 • Mielekkäät ja ainerajat ylittävät opintojaksot?
 • 3/4/5/6 -jaksojärjestelmä?

"Lukiokoulutuksessa arvioinnilla on kaksi keskeistä tehtävää:

1) Oppimista tukeva ja ohjaava opintojakson aikainen palaute (formatiivinen arviointi), jolla kuvataan opiskelijan edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin...."

LOPS 2019

5.1   Arvioinnin tavoitteet ja tehtävät lukiokoulutuksessa

"2) Osaamisen ja opitun arviointi (summatiivinen arviointi) tekee näkyväksi, kuinka hyvin osaamiselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Osaamisen arviointi perustuu todennettuun näyttöön siitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut tavoitteet...."

LOPS 2019

6.6 Laaja-alainen osaaminen matematiikassa

 1. hyvinvointiosaaminen
 2. vuorovaikutusosaaminen
 3. monitieteinen ja luova osaaminen
 4. yhteiskunnallinen osaaminen
 5. eettisyys ja ympäristöosaaminen
 6. globaali- ja kulttuuriosaaminen

"Laaja-alainen osaaminen arvioidaan osana kunkin opintojakson formatiivista ja summatiivista arviointia." (5.2.6)

 • Sovitaan paikallisesti, missä opintojaksossa mitäkin laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta arvioidaan.

LOPS 2019

Pitkä ja lyhyt matematiikka

 • MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op)
 • MAA3 Geometria (2 op)
 • MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op)
 • MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)
 • MAA6 Derivaatta (3 op)
 • MAA7 Integraalilaskenta (2 op)
 • MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)
 • MAA9 Talousmatematiikka (1 op)
   
 • MAA10 3D-geometria (2 op)
 • MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op)
 • MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op)
 • MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op)
 • MAB3 Geometria (2 op)
 • MAB4 Matemaattisia malleja (2 op) Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)
 • MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
  (2 op) 
 • MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1 op)
 • MAB7 Talousmatematiikka (1 op)
   
 • MAB8 Matemaattinen analyysi
  (2 op)
 • MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op)
 • MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op)

MAY1 ja MAA2

MAY1 on pitkälti peruskulun matematiikan kertausta. Lukujonot siirretty talousmatematiikkaan.

Aikaa esim. murtoluvut, potenssin laskusäännöt, 1. ast. yhtälö, yhtälöpari ja teknologian hyödyntäminen

 

Vanhaan MAA2 kurssiin yhdistetty rationaalifunktiot ja yhtälöt sekä juurifunktiot ja yhtälöt. Moduulin koko 3 op eli 1,5 kurssia.

MAA3 ja MAA4

MAA3 sisällöissä kulma avaruudessa yksinkertaisissa tilanteissa. Varsinaisesti valinnaisessa moduulissa 3D-geometria.

 

Vanhaan MAA4 kurssiin lisätty tason vektorit. Avaruuden vektorit valinnaisessa moduulissa 3D-geometria. Itseisarvoepäyhtälöt karsittu pois.

MAA5, MAA6 ja MAA7

MAA5 moduuliin yhdistetty sini- ja kosinifunktio sekä eksponentti- ja logaritmifunktio. Tangenttifunktio on pois.

 

MAA6 moduulissa nyt kaikki derivaattasisällöt ja koko on 3 op.

 

MAA7 lisätty suorakaidesääntö

MAA8 ja MAA9

MAA8 moduulissa korostuu tilastojen osuus. Uusina sisältöinä korrelaatio ja lineaarinen regressio. Jatkuvat todennäköisyysjakaumat siirretty valinnaiseen kurssiin.

 

Uudessa MAA9 moduulissa tarkastellaan talouden lisäksi ekologisten resurssien riittävyyttä. Tässä moduulissa opiskellaan aritmeettinen ja geometrinen lukujono sekä summat.

MAA10 ja MAA11

MAA10 3D-geometriassa avaruuden vektorit, suorat, tasot, pinnat ja kahden muuttujan funktiot.  Lisätty ristitulo opetussuunnitelmaan. 3D-tulostus?

 

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria sisältää logiikkaa, lukuteoriaa, algoritmista ajattelua ja ohjelmointia. Python?

MAA12

Paloittain määritellyt funktiot ja normaalijakauma siirretty valinnaiseen moduuliin.

 

Sarjat, jakokulma, numeeriset menetelmät (pl. suorakaidesääntö) jätetty pos. Todistamista ei käsitellä erillisenä sisältönä.

Yhteenveto

Moni pakollinen sisältö siirretty valinnaisiin moduuleihin. Osa sisällöistä jätetty kokonaan pois.

 

Isot uudistukset: talousmatematiikka, ohjelmointi ja tilastojen korostaminen

MAB ei juuri muutoksia. Jaettu talousmatematiikka kahteen 1 op kokonaisuuteen, joista toinen sama MAA kanssa.

MAB

LOPS 2019 MAA

By Opetus.tv

LOPS 2019 MAA

 • 469
Loading comments...

More from Opetus.tv