Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)»

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση, εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την διδασκαλία της Φυσικής: Η ενότητα «Φως - Στ’ Δημοτικού».

Αναστασάκης Νικόλαος

Παπαβασιλείου Ε. Αναστασιάδης Π. Μανταδάκης Ε.

Επιτροπή Κρίσης ΔΕ

Ρέθυμνο, 2020

1. Σκοπός

Δημιουργία Ε.Υ., κατάλληλου για την
εξ αποστάσεως επιμόρφωση δασκάλων στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

2. Συνεισφορά της Δ.Ε.

Α. Έλλειμμα στην διδασκαλία των Φ.Ε:  

 • Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας: (συχνά) αρνητική στάση για τις Φ.Ε.
 • Η εργαστηριακή διδασκαλία (αν και απαραίτητη): “φοβίζει”
 • Πολύ χαμηλό επίπεδο των “ελληνικών” μαθητικών επιδόσεων στην εφαρμογή των Φ.Ε.

Β. Ισχυρός δεσμός Φ.Ε. - εργαστηριακής διαδικασίας:

 • Είναι εφικτή η διδασκαλία τους μέσω εξΑΕ;

2. Συνεισφορά της Δ.Ε.

Α. Υποστήριξη των εκπ/κών Π.Ε.
Η εργασία ως πιλότος για ευρύτερες επιμορφωτικές  δράσεις στην διδασκαλία των Φ.Ε.

Β. Απάντηση στο ερώτημα: εξΑΕ στις Φ.Ε;
Αναζήτηση και εφαρμογή μεθόδων απομακρυσμένης εργαστηριακής διδασκαλίας.

3. Ερευνητικά Ερωτήματα

Α. Ανίχνευση γνώσεων – στάσεων – δεξιοτήτων

Α.1: Υπόθεση:

 • Οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. χρειάζονται υποστήριξη στην διδασκαλία Φ.Ε.

Α.2: Ερευνητικά ερωτήματα:

 • Γνωστικό επίπεδο σχετικά με τις Φ.Ε.;
 • Στάσεις απέναντι στην διδασκαλία των Φ.Ε.;
 • Άποψη για την εργαστηριακή & διερευνητική διαδικασία στην διδασκαλία των Φ.Ε;
 • Υπάρχουν οι απαραίτητες δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ;
 • Απόψεις σχετικά με τη επιμόρφωση των εκπ/κών;

3. Ερευνητικά Ερωτήματα

Β. Αποτίμηση Ε.Υ.   

 • Επιστημονική συνοχή & τεκμηρίωση;
 • Παρουσίαση του Γνωστικού Αντικειμένου;
 • Ευχρηστία;
 • Υποστήριξη – καθοδήγηση μελέτης;
 • Δυνατότητα αναστοχασμού – αυτοαξιολόγησης;
 • Σαφήνεια σκοπού & προσδοκώμενων αποτελεσμάτων;
 • Αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης;

4. Δομή εργασίας

Θεωρητικό πλαίσιο:

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Επιμόρφωση ενηλίκων
 • Διδασκαλία των Φ.Ε.
 • Μεθοδολογία Έρευνας

Αποτίμηση

 • Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Επιμορφωτικό υλικό

 • Διερεύνηση
 • Στοχοθεσία
 • Μορφή – Περιεχόμενο – Περιβάλλον  
 • Υλοποίηση επιμόρφωσης

κατανομή υλικού σε ενότητες

5. Θεωρητικό Πλαίσιο

ΕξΑΕ:

 • Αλληλεπίδραση – επικοινωνία (Holmberg)
 • Μαθητοκεντρική

“Συστατικά”

 • Επιμορφωτής: συμβουλεύει, υποστηρίζει, ενισχύει, συντονίζει
 • Ε.Υ: Εμπλουτισμένο και πολυμεσικό με σκοπό να καθοδηγήσει, να εμπλέξει, να αλληλεπιδράσει, να προκαλέσει, να ανατροφοδοτήσει. Να διδάξει.
 • Επιμορφούμενος: Αυτενεργεί στον χώρο και τον χρόνο του, αναστοχάζεται

5. Θεωρητικό Πλαίσιο

Επιμόρφωση Ενηλίκων

 • Ο δάσκαλος: καθοδηγεί, υποστηρίζει, προωθεί τον μετασχηματισμό της γνώσης
 • Ο επιμορφούμενος: αυτονομείται, αναστοχάζεται, ενδιαφέρεται για άμεση εφαρμογή.
 • Εμπόδια: Προσωπικά, πρότερη εμπειρία, άγχος αποτυχίας...  

Διδασκαλία των Φ.Ε.

 • Διερευνητικά μοντέλα μάθησης – επιστημονική μεθοδολογία
 • Εργαστήριο, ισχυρό μαθησιακό εργαλείο
 • Σύνδεση με την καθημερινότητα.
 • εξΑΕ: Προσομοιώσεις, απλά υλικά, ΤΠΕ…

6. Επιμορφωτικό Υλικό 

Πριν την δημιουργία του Ε.Υ.:

 • Ερωτηματολόγιο: Ανίχνευση γνώσεων – στάσεων – δεξιοτήτων.  

Στοχοθεσία  

 • Θεωρία γνωστικού αντικειμένου
 • Ανάδειξη εργαστηρίου – διερευνητικής διαδικασίας
 • Σύνδεση με πραγματικότητα

Προσδοκώμενα:

 • Ανασκευή εσφαλμένων αντιλήψεων
 • Εξήγηση πραγματικών φαινομένων
 • Θετική στάση για τις Φ.Ε. - αυτοπεποίθηση  
 • Σωστή χρήση ψηφιακών εργαλείων - ενσωμάτωση

Α.2: Ερευνητικά ερωτήματα:

 • Γνωστικό επίπεδο σχετικά με τις Φ.Ε.;
 • Στάσεις απέναντι στην διδασκαλία των Φ.Ε.;
 • Άποψη για την εργαστηριακή & διερευνητική διαδικασία στην διδασκαλία των Φ.Ε;
 • Υπάρχουν οι απαραίτητες δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ;
 • Απόψεις σχετικά με τη επιμόρφωση των εκπ/κών;

Ερωτηματολόγιο διερεύνησης

6. Επιμορφωτικό Υλικό 

Α. Σύγχρονο μέρος:

 

1η Τηλεδιάσκεψη (έναρξη).

 • Γνωριμία & προπαίδευση
 • Περιήγηση στο περιβάλλον 
 • Εκτέλεση live πειράματος

2η Τηλεδιάσκεψη (λήξη).

 • Παρουσίαση δραστηριοτήτων
 • Σχολιασμός & ανατροφοδότηση

6. Επιμορφωτικό Υλικό 

Β. Ασύγχρονο μέρος:

 • LMS (Chamillo)
 • Εργαλεία H5P (αλληλεπίδραση),
 • Αρχές πολυμεσικής μάθησης

Θεωρία: 

Εμπλουτισμένη, ελάχιστος μαθηματικός φορμαλισμός.  

Εργαστηριακές δραστηριότητες

Εικονικές: Ενσωματωμένες στην θεωρία, εικονικό εργαστήριο.

Πραγματικές: καθοδηγούμενες, με απλά υλικά

Αυτοαξιολόγηση: 

Άμεση ανατροφοδότηση μέσω υλικού ή πλατφόρμας

7. Μεθοδολογία αποτίμησης

Σκοπός:

 • Αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης υλοποίησης

Ερευνητικά Ερωτήματα:

 • Άξονες ερευνητικών ερωτημάτων (ΕΔΙΒΕΑ)
 • Αντικείμενα ερμηνείας κειμένου (προσαρμογή)

Συμμετοχή:

 • 9 εκπ/κοι Π/θμιας (Ο.Ε.)
 • Online ερωτηματολόγιο

Επεξεργασία:

 • Λογισμικό Atlas.ti

Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου:

Άξονας Α: Επιστημονική συνοχή και Τεκμηρίωση
• Α1. Επαρκής ποικιλία βιβλιογραφικών αναφορών και επιστημονικής τεκμηρίωση
• Α2. Δυνατότητα για περαιτέρω μελέτη και αναζήτηση πληροφοριών σε διάφορες πηγές
• Α3. Επαρκής δυνατότητα πειραματισμού και εφαρμογής της θεωρίας.

Άξονας Β: Απλή και κατανοητή παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου
• Β1. Ύφος γραφής (...διατύπωση, γλώσσα, σαφήνεια)
• Β2. Περιγραφή των φυσικών εννοιών που περιέχονται στο διδακτικό αντικείμενο
• Β3. Πυκνότητα πληροφοριών
• Β4. Αναγνωσιμότητα (μέγεθος κειμένων, τμηματική παρουσίαση στην οθόνη, εμπλουτισμός με πολυμεσικό υλικό

Αντικείμενα ερευνητικών ερωτημάτων (τμήμα)

Β. Αποτίμηση Ε.Υ.   

 • Επιστημονική συνοχή & τεκμηρίωση;
 • Παρουσίαση του Γνωστικού Αντικειμένου;
 • Ευχρηστία;
 • Υποστήριξη – καθοδήγηση μελέτης;
 • Δυνατότητα αναστοχασμού – αυτοαξιολόγησης;
 • Σαφήνεια σκοπού & προσδοκώμενων αποτελεσμάτων;
 • Αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης;

Ερευνητικά Ερωτήματα (ΕΔΙΒΕΑ)

7. Μεθοδολογία αποτίμησης

Μονάδα ανάλυσης:

 • Πρόταση                                                                              

Κωδικοποίηση:

 • Βάσει ερευνητικών ερωτημάτων.                                  
 • Προσθήκη κωδικού “other”

Αναστοχασμός – αξιοπιστία:

 • Ανωνυμία συμμετοχών
 • Ενθάρρυνση για αναφορά προβλημάτων 
 • Σύγκριση συμπερασμάτων με την συζήτηση της 2ης Τηλεδιάσκεψης. 

Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου:

8. Κύρια ευρήματα

Θετικά

 • Επαρκής τεκμηρίωση
 • Δυνατότητα πειραματισμού
 • Πολυμεσική μάθησης
 • Κατανοητή παρουσίαση αντικειμένων
 • Διαδραστικότητα – Αλληλεπίδραση
 • Ευχρηστία
 • Αυτοαξιολόγηση
 • Στοχοθεσία   

Βελτίωση - Προτάσεις

 • Πυκνότητα πληροφορίας στην πρώτη ενότητα
 • Επικοινωνία – κοινωνική  ομάδα
 • Μεγαλύτερος αριθμός διαδραστικών video
 • Εμφανέστερη ανάδειξη της επιστημονικής μεθοδολογίας

9. Συμπεράσματα

 • Εφαρμογή της Πολυμεσικής Μάθησης: Κατανόηση ευχρηστία (κατάτμηση, πολυμορφικότητα, συνάφεια…)
 • Χρήση των ΤΠΕ: Ενσωμάτωση εργαστηριακών διαδικασιών στην εξΑΕ.
 • Άμεση ανατροφοδότηση και αυτοαξιολόγηση: Ενίσχυση γνωστική αλλά και προσωπική (αυτοεκτίμηση)
 • Αλληλεπίδραση και η αυτενέργεια: Εμπλοκή των εκπαιδευόμενων, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της θετικής στάσης

Επιπλέον: Η χρονική – χωρική ευελιξία της εξΑΕ έκαναν εφικτή η επιμόρφωση

Απαντήσεις ερωτηματολογίου

9. Συμπεράσματα

Σημεία που χρειάζονται βελτίωση / συμπλήρωση:

 • Ενίσχυση κοινωνικού μέρους
 • Ανάδειξη της επιστημονικής μεθοδολογίας μέσω των πειραμάτων
 • Χρήση περισσότερων διαδραστικών video &  αφήγησης
 • Ενσωμάτωση υποδειγματικών σεναρίων /σχεδίων μαθήματος.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

ΕΔΙΒΕΑ

By Nikos Anastasakis

ΕΔΙΒΕΑ

Παρουσίαση μεταπτυχιακού στην εξΑΕ

 • 360