Φυσική Στερεού Σώματος

Νίκος Αναστασάκης

κυκλική κίνηση (ομαλή...)

\vec υ_{rot}
\vec ω
\vec F_κ

Δθ

ΣF_r = F_κ = mω^2r

Σύνθετη κίνηση:

ω, α_{γων}, \vec{τ}

Α. Μεταφορική: 

Α. Στροφική: 

υ_{cm}, α_{cm}, \vec{F}
I_{σφ}={2 \over 5 }\cdot m \cdot r^2
h >= {27 \over 10} (R-r)

 η σφαίρα εκτελεί κύκλο... 

Ενέργεια (κινητική) λόγω  περιστροφής

Κ_{rot} = {1 \over 2} Ι \cdot ω^2

h

R

r

(1)

(2)

(3)

\vecυ_{cm}
\vecυ_{rot}
\vec W
Σ \vec τ = {Δ \vec L \over {Δt}}

Φυσική Στερεού - Δραστηριότητες

By Nikos Anastasakis

Φυσική Στερεού - Δραστηριότητες

  • 161